Áp dụng cấp công trình xây dựng trong quản lý hoạt động chi tiêu xây dựng

Theo đó, cấp dự án công trình được quy đinh tại Thông bốn 06/2021 được vận dụng làm đại lý để làm chủ các hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng, đối chọi cử như: 

- khẳng định thẩm quyền lúc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá công tác nghiệm thu sát hoạch trong quá trình thi công và khi ngừng thi công xuất bản công trình;

- Phân hạng năng lực chuyển động xây dựng của những cá nhân, tổ chức để cấp chứng từ năng lực, chứng chỉ hành nghề chuyển động xây dựng;

- xác minh công trình được miễn giấy phép xây dựng;

- thống trị chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng;

- khẳng định công trình phải khởi tạo quy trình bảo trì;

- xác định công trình nên lập hướng dẫn kỹ thuật riêng;…


BỘ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 06/2021/TT-BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH VỀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG trong QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNGĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ quy định Xây dựngngày 18 mon 6 năm 2014; luật sửa đổi, bổ sung cập nhật mộtsố điều của điều khoản Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ nguyên tắc Kiếntrúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CPngày 26 mon 01 năm 2021 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết một số ngôn từ về quảnlý hóa học lượng, xây dựng xây dựng và duy trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CPngày 03 mon 3 năm 2021 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quảnlý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CPngày 17 mon 7 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Xây dựng;

Theo đề nghị của cục trưởng viên Giám định nhà nướcvề quality công trình xây dựng;

Bộ trưởng cỗ Xây dựng phát hành Thông bốn quy địnhvề phân cấp công trình xây dựng xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong cai quản hoạt cồn đầutư xây dựng.

Bạn đang xem: Công trình hạng 1 là gì

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đốitượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông bốn này quy định chi tiết về phân cấp cho công trìnhxây dựng cùng hướng dẫn áp dụng cấp công trình xây dựng xây dựng trong cai quản các hoạt độngđầu tư xây dựng theo phương tiện tại khoản 4 Điều 5 quy định Xây dựngnăm năm trước đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 của luật pháp sửa đổi, vấp ngã sungmột số điều của lý lẽ Xây dựng năm 2020 và khoản 2 Điều 3 Nghịđịnh 06/2021/NĐ-CP.

2. Đối tượng áp dụng

Thông bốn này áp dụng với người quyết định đầu tư,chủ đầu tư, công ty sở hữu, bạn quản lý, áp dụng công trình, đơn vị thầu trong nước,nhà thầu nước ngoài, các cơ quan thống trị nhà nước về phát hành và các tổ chức,cá nhân khác có tương quan đến hoạt động đầu tư xây dựng trên khu vực Việt Nam.

Điều 2. Nguyên tắc xác định cấpcông trình

1. Cấp công trình quy định trên Thông tư này đượcxác định theo các tiêu chí sau:

a) cường độ quan trọng, quy mô công suất: Áp dụng chotừng công trình hòa bình hoặc một đội hợp những công trình hoặc một dây chuyền côngnghệ tất cả nhiều khuôn khổ thuộc dự án chi tiêu xây dựng công trình theo những loạicông trình pháp luật tại Phụ lục I Thông bốn này;

b) quy mô kết cấu: Áp dụng đến từng dự án công trình độclập trực thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo những loại kết cấu chính sách tại
Phụ lục II Thông tứ này.

2. Cấp công trình của một côngtrình hòa bình là cấp tối đa được xác minh theo Phụ lục I và Phụ lục II Thôngtư này. Trường đúng theo công trình hòa bình không cách thức trong Phụ lục I Thông tưnày thì cấp dự án công trình được khẳng định theo lý lẽ tại Phụ lục II Thông tứ nàyvà ngược lại.

3. Cấp dự án công trình của một nhóm hợp các công trình hoặcmột dây chuyền technology gồm nhiều khuôn khổ được xác định như sau:

a) Trường vừa lòng tổ hợp các công trình hoặc dây chuyềncông nghệ tất cả nhiều khuôn khổ có vẻ ngoài trong Phụ lục I Thông tứ này thì cấpcông trình được xác minh theo Phụ lục I Thông tư này;

b) Trường thích hợp tổ hợp các công trình hoặc dây chuyềncông nghệ có nhiều khuôn khổ không giải pháp trong Phụ lục I Thông tứ này thì cấpcông trình được xác định theo cấp của công trình chính (thuộc tổ hợp những côngtrình hoặc dây chuyền công nghệ) tất cả cấp cao nhất. Cấp của công trình chính xácđịnh theo lao lý tại khoản 2 Điều này.

4. Cấp công trình xây dựng của công trình xây dựng hiện hữu được sửachữa, cải tạo, nâng cấp xác minh như sau:

a) Trường thích hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp làm thayđổi những tiêu chí xác định cấp công trình quy định trên khoản 1 Điều này thì cấpcông trình của công trình xây dựng sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp được xác minh theoquy định trên Điều này;

b) Trường thích hợp khác với hình thức tại điểm a khoảnnày thì cấp dự án công trình của công trình trước cùng sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấpkhông cầm đổi.

Điều 3. Áp dụng cấp công trìnhtrong làm chủ các hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng

1. Cấp công trình xây dựng quy định tại Thông tứ này được ápdụng làm các đại lý để thống trị các hoạt động đầu tư xây dựng sau:

a) xác định thẩm quyền khi thẩm định report nghiêncứu khả thi; thẩm định và đánh giá hoặc có chủ ý về technology đối cùng với dự án chi tiêu xây dựngsử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án chi tiêu xây dựng có nguy hại tácđộng xấu đến môi trường xung quanh có sử dụng công nghệ theo Luật
Chuyển giao công nghệ; thẩm định xây đắp triển khai sau xây đắp cơ sở; kiểmtra công tác sát hoạch trong vượt trình thiết kế và khi dứt thi công xâydựng công trình;

b) Phân hạng năng lực vận động xây dựng của các tổchức, cá thể để cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề chuyển động xây dựng;

c) xác định công trình được miễn bản thảo xây dựng;

d) xác minh công trình đề xuất thi tuyển phương án kiếntrúc theo luật pháp tại khoản 2 Điều 17 phép tắc Kiến trúc;

đ) xác định công trình tất cả yêu cầu phải khởi tạo chỉ dẫnkỹ thuật riêng;

e) khẳng định công trình có ảnh hưởng lớn đến antoàn, công dụng cộng đồng;

g) xác định công trình bao gồm yêu cầu cần bảo hiểmtrách nhiệm nghề nghiệp;

h) xác minh công trình cần thực hiện nhận xét địnhkỳ về bình an của công trình xây dựng trong quá trình sử dụng;

i) Phân cấp cho sự cố dự án công trình xây dựng với thẩm quyềngiải quyết sự cố công trình xây dựng;

k) quản lý chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng;

l) khẳng định thời hạn và mức tiền bh côngtrình;

m) khẳng định công trình phải khởi tạo quy trình bảo trì;

n) các nội dung khác theo giải pháp của pháp luật vềquản lý đầu tư chi tiêu xây dựng công trình.

2. Áp dụng cấp dự án công trình để quản lý các hoạt độngđầu tứ xây dựng được lý lẽ tại điểm a khoản 1 Điều này như sau:

a) Trường đúng theo dự án đầu tư chi tiêu xây dựng chỉ bao gồm một côngtrình bao gồm độc lập: Áp dụng cung cấp công trình xác định theo phương pháp tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này;

b) Trường hòa hợp dự án chi tiêu xây dựng với nhiều côngtrình chính hòa bình hoặc được xây dựng theo con đường (gồm nhiều công trình bố tríliên tiếp nhau thành tuyến): Áp dụng cấp của công trình xây dựng chính tất cả cấp cao nhấtxác định được theo công cụ tại khoản 2 Điều 2 Thông bốn này;

c) Trường hòa hợp dự án chi tiêu xây dựng có tổ hợp cáccông trình chủ yếu hoặc dây chuyền technology chính bao gồm nhiều hạng mục: Áp dụng cấpcông trình xác minh theo cách thức tại khoản 3 Điều 2 Thông tưnày;

d) Trường hòa hợp dự án đầu tư xây dựng có không ít tổ hợpcác công trình xây dựng chính, những dây chuyền công nghệ chính hoặc láo hợp: Áp dụng cấpcủa tổ hợp các công trình chủ yếu hoặc dây chuyền công nghệ chính bao gồm cấp cao nhấtxác định được theo vẻ ngoài tại khoản 3 Điều 2 Thông bốn này.

3. Nguyên tắc áp dụng cấp dự án công trình để thống trị cáchoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng được chế độ từ điểm b tới điểm n khoản 1 Điều nàynhư sau:

a) Trường phù hợp phạm vi thực hiện cho một công trìnhđộc lập thì áp dụng cấp công trình khẳng định theo khoản 2 Điều 2Thông tư này so với công trình đó;

b) Trường phù hợp phạm vi thực hiện cho một số trong những côngtrình nằm trong dự án chi tiêu xây dựng dự án công trình thì vận dụng cấp công trình xác địnhtheo khoản 2 Điều 2 Thông bốn này đối với từng công trình đượcxét;

c) Trường thích hợp phạm vi tiến hành cho toàn thể một tổhợp các công trình hoặc toàn thể một dây chuyền công nghệ gồm nhiều khuôn khổ thìáp dụng cấp cho công trình khẳng định theo lý lẽ tại khoản 3 Điều 2Thông bốn này. Trường phù hợp dự án chi tiêu xây dựng dự án công trình theo con đường thì thựchiện theo mức sử dụng tại điểm d khoản này;

d) Trường đúng theo phạm vi triển khai cho một công trình,một số dự án công trình hoặc toàn thể các công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng côngtrình theo đường thì vận dụng cấp công trình xác minh theo khoản2 Điều 2 Thông tứ này đối với từng dự án công trình thuộc tuyến.

Điều 4. Hình thức về chuyển tiếp

1. Cấp công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư chi tiêu xây dựng đã đượcquyết định đầu tư trước ngày Thông tư này có hiệu lực thực hành được xác địnhtheo lao lý của pháp luật tại thời gian phê trông nom dự án đầu tư xây dựng côngtrình.

2. Trường hợp dự án công trình có điều chỉnh kiến thiết xâydựng sau ngày Thông tư này còn có hiệu lực:

a) vấn đề điều chỉnh kiến thiết xây dựng không làm cho thayđổi những tiêu chí xác minh cấp công trình quy định tại khoản 1 Điều2 Thông bốn này thì cấp cho của công trình xây dựng được xác minh theo điều khoản của phápluật tại thời khắc phê ưng chuẩn dự án chi tiêu xây dựng công trình;

b) vấn đề điều chỉnh xây dựng xây dựng làm gắng đổicác tiêu chí xác minh cấp dự án công trình quy định tại khoản 1 Điều2 Thông tư này thì cấp công trình xây dựng được khẳng định theo cách thức tại Thông tưnày.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 15tháng 8 năm 2021 và thay thế sửa chữa các Thông bốn số 03/2016/TT-BXDngày 10 mon 3 năm 2016 của bộ trưởng liên nghành Bộ Xây dựng giải pháp về phân cung cấp côngtrình kiến tạo và hướng dẫn áp dụng trong làm chủ hoạt động đầu tư xây dựng và
Thông tứ số 07/2019/TT-BXD ngày thứ 7 tháng 11năm 2019 của cục trưởng cỗ Xây dựng về câu hỏi sửa đổi, bổ sung, sửa chữa một sốquy định trên Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

2. Trong quy trình thực hiện tại nếu bao gồm vướng mắc đềnghị tổ chức, cá nhân gửi chủ ý về cỗ Xây dựng giúp thấy xét, giải quyết./.

nơi nhận: - Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ (để báo cáo); - những Phó Thủ tướng chính phủ nước nhà (để báo cáo); - các Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ quan thuộc bao gồm phủ; - văn phòng công sở Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - Văn phòng trung ương Đảng và các Ban của Đảng; - toàn án nhân dân tối cao nhân dân buổi tối cao; - Viện Kiểm giáp nhân dân về tối cao; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương; - trang web của thiết yếu phủ; - công văn (02 bản); - các đơn vị thuộc bộ Xây dựng; - Cục khám nghiệm văn phiên bản quy phạm pháp luật - cỗ Tư pháp; - Sở Xây dựng các tỉnh, tp trực ở trong Trung ương; - Cổng tin tức điện tử của cục Xây dựng; - Lưu: VT, viên GĐ.

KT. BỘ TRƯỞ
NG THỨ TRƯỞ
NG Lê quang đãng Hùng

PHỤ LỤC I

PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO MỨC ĐỘ quan TRỌNG HOẶCQUY MÔ CÔNG SUẤT(Ban hành tất nhiên Thông bốn số 06/2021/TT-BXD ngày 30 mon 6 năm 2021 của Bộtrưởng bộ Xây dựng)

Bảng 1.1 Phân cung cấp công trìnhsử dụng cho mục đích dân dụng (công trình dân dụng)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.1.1

Công trình giáo dục, đào tạo

1.1.1.1 công ty trẻ, trường chủng loại giáo, ngôi trường mầm non

Mức độ quan tiền trọng

Cấp III với tất cả quy mô

1.1.1.2 Trường tè học

Tổng số học viên toàn trường

≥ 700

1.1.1.3 ngôi trường trung học tập cơ sở, trường trung học tập phổ thông, trường phổ thông có rất nhiều cấp học

Tổng số học viên toàn trường

≥ 1.350

1.1.1.4 ngôi trường đại học, ngôi trường cao đẳng; ngôi trường trung học chăm nghiệp, trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, ngôi trường nghiệp vụ

Tổng số sv toàn trường

> 8.000

5.000 ÷ 8.000

1.1.2

Công trình y tế

1.1.2.1 cơ sở y tế đa khoa, khám đa khoa chuyên khoa từ trung ương đến địa phương (Bệnh viện tw không rẻ hơn cung cấp I)

Tổng số giường bệnh lưu trú

> 1.000

500 ÷ 1.000

250 ÷

1.1.2.2 Trung vai trung phong thí nghiệm an ninh sinh học tập (Cấp độ an toàn sinh học xác minh theo giải pháp của ngành y tế)

Cấp độ bình an sinh học tập (ATSH)

ATSH lever 4

ATSH cấp độ 3

ATSH cấp độ 1 và lever 2

1.1.3

Công trình thể thao

1.1.3.1 sảnh vận động, sảnh thi đấu những môn thể thao xung quanh trời có khán đài (Sân chuyển động quốc gia, sảnh thi đấu non sông không bé dại hơn cung cấp I)

Sức đựng của khán đài (nghìn chỗ)

> 40

> đôi mươi ÷ 40

5 ÷ 20

1.1.3.2 công ty thi đấu, tập luyện các môn thể thao tất cả khán đài (Nhà tranh tài thể thao đất nước không bé dại hơn cung cấp I)

Sức chứa của khán đài (nghìn chỗ)

> 7,5

5 ÷ 7,5

2 ÷

1.1.3.3 sân gôn

Số lỗ

≥ 36

18 ÷

1.1.3.4 Bể bơi, sân thể thao bên cạnh trời

Mức độ quan trọng

Đạt chuẩn thi đấu thể thao cấp cho quốc gia

Hoạt rượu cồn thể thao phong trào

1.1.4

Công trình văn hóa

1.1.4.1 Trung trung tâm hội nghị, bên văn hóa, câu lạc bộ, vũ ngôi trường và những công trình văn hóa truyền thống tập trung đông bạn khác (Trung tâm hội nghị tổ quốc không nhỏ hơn cấp I)

Tổng sức cất (nghìn người)

> 3

> 1,2 ÷ 3

> 0,3 ÷ 1,2

≤ 0,3

1.1.4.2 nhà hát, rạp chiếu phim phim, rạp xiếc

Tổng mức độ chứa khán giả (nghìn người)

> 3

> 1,2 ÷ 3

> 0,3 ÷ 1,2

≤ 0,3

1.1.4.3 Bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày

Mức độ quan trọng

Quốc gia

Tỉnh, Ngành

Các trường đúng theo còn lại

1.1.5

Chợ

Số điểm khiếp doanh

> 400

≤ 400

1.1.6

Công trình tôn giáo

Mức độ quan trọng

Cấp III với đa số quy mô

1.1.7

Trụ sở phòng ban nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - thôn hội

Mức độ quan tiền trọng

Nhà Quốc hội, phủ Chủ tịch, Trụ sở chủ yếu phủ, Trụ sở trung ương Đảng; các công trình đặc trưng quan trọng khác

Trụ sở làm việc của thức giấc ủy; HĐND, ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Bộ, Tổng cục và cung cấp tương đương; tandtc nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân về tối cao, cung cấp cao

Trụ sở thao tác làm việc của thị xã ủy; HĐND, ubnd cấp huyện; cung cấp Cục, cung cấp Sở và cấp cho tương đương; tandtc nhân dân, Viện kiểm gần kề nhân cung cấp tỉnh

Trụ sở thao tác của Đảng ủy, HĐND, ủy ban nhân dân cấp xã; bỏ ra cục và cung cấp tương đương; tòa án nhân dân, Viện kiểm gần kề nhân cung cấp huyện

Ghi chú:

- Công trình dân dụng khác có mục đích sử dụng phùhợp với loại công trình xây dựng nêu vào Bảng 1.1 thì sử dụng Bảng 1.1 để xác định cấptheo mức độ quan trọng đặc biệt hoặc bài bản công suất.

- tham khảo các ví dụ khẳng định cấp công trình xây dựng dân dụngtrong Phụ lục III.

Xem thêm: Giải đáp thắc mắc về công trình hạ tầng kỹ thuật là gì, công trình hạ tầng kỹ thuật là gì

Bảng 1.2 Phân cung cấp công trìnhsử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp (công trình công nghiệp)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.2.1

Công trình sản xuất vật tư xây dựng, sản phẩm xây dựng

1.2.1.1 khai thác mỏ khoáng sản làm vật tư xây dựng (đá vôi xi măng, đất sét xi măng, phụ gia xi măng, cao lanh, fenspat, đất sét nung chịu lửa, đất nung trắng, mèo trắng, đôlômit, đá làm ốp lát, đá vôi làm vôi, đá xây dựng, những loại khoáng sản làm vật tư xây dựng khác)

a) dự án công trình có sử dụng vật tư nổ

Mức độ quan tiền trọng

Cấp II với đa số quy mô

b) công trình xây dựng không sử dụng vật liệu nổ

TCS (triệu m3 sản phẩm/năm)

≥ 1

1.2.1.2 xí nghiệp sản xuất sản xuất clinker, xi măng

TCS (triệu tấn/năm)

≥ 1

1.2.1.3 Trạm nghiền, trạm trưng bày xi măng

TCS (triệu tấn/năm)

≥ 0,3

1.2.1.4 nhà máy sản xuất sản xuất sản phẩm, cấu kiện bê tông thông thường; xí nghiệp sản xuất sản xuất gạch ốp bê tông

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 150

≤ 150

1.2.1.5 nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông ly tâm, cấu kiện bê tông ứng lực trước, tấm tường bê tông rỗng đúc sẵn

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 150

30 ÷ 150

1.2.1.6 xí nghiệp sản xuất gạch men bê tông nhẹ, tấm tường thực hiện bê tông nhẹ

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 200

100 ÷ 200

1.2.1.7 xí nghiệp sản xuất sản xuất gạch, ngói đất sét nung

TCS (triệu viên gạch ốp QTC/năm)

> 40

20 ÷ 40

1.2.1.8 xí nghiệp sản xuất sản xuất sản phẩm ốp, lát

a) nhà máy sản xuất gạch men gốm ốp lát

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 5

3 ÷ 5

b) nhà máy sản xuất sản xuất đá ốp lát nhân tạo

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

c) nhà máy sản xuất đá ốp lát từ bỏ nhiên

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

> 0,3

0,1 ÷ 0,3

1.2.1.9 xí nghiệp sản xuất sản xuất sứ vệ sinh

TCS (triệu sản phẩm/năm)

>1

0,3 ÷ 1

1.2.1.10 xí nghiệp sản xuất kính xây dựng

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

≥ 20

1.2.1.11. Nhà máy sản xuất thành phầm từ kính (kính tôi, kính hộp, kính nhiều lớp...)

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

≥ 0,2

1.2.1.12 xí nghiệp sản xuất vôi công nghiệp và các sản phẩm sau vôi

TCS (triệu tấn sản phẩm/năm)

> 0,3

0,1 ÷ 0,3

1.2.1.13 xí nghiệp sản xuất vật liệu chịu lửa

TCS (nghìn tấn sản phẩm/năm

>10

5 ÷ 10

1.2.1.14 xí nghiệp sản xuất sản xuất tẩm lợp xi măng cốt sợi

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

≥0,3

1.2.1.15 nhà máy sản xuất xi măng khô

TCS (triệu tấn sản phẩm/năm)

≥0,3

1.2.1.16 nhà máy sản xuất sản xuất tấm thạch cao

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

>20

10 ÷ 20

1.2.2

Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo

1.2.2.1 xí nghiệp sản xuất luyện kim

a) xí nghiệp luyện kim mầu

TSL (triệu tấn thành phẩm/năm)

> 0,5

0,1 ÷ 0,5

b) xí nghiệp luyện, cán thép

TSL (triệu tấn thành phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

1.2.2.2 Khu phối hợp gang thép

Dung tích lò cao (nghìn m3)

> 1

≤ 1

1.2.2.3 công ty máy chế tạo máy cồn lực cùng máy nông nghiệp

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 5

2,5 ÷ 5

1.2.2.4 nhà máy chế tạo máy lao lý và đồ vật công nghiệp

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

1.2.2.5 công ty máy chế tạo thiết bị nâng hạ

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 200

≤ 200

1.2.2.6 đơn vị máy chế tạo máy xây dựng

a) xí nghiệp sản xuất, gắn ráp vật dụng ủi, vật dụng đào, sản phẩm xúc

TSL (sản phẩm/năm)

> 250

≤ 250

b) xí nghiệp sản xuất sản xuất, đính thêm ráp xe pháo lu tĩnh cùng lu rung

TSL (sản phẩm/năm)

> 130

≤ 130

c) xí nghiệp sản xuất sản xuất, gắn ráp cẩu trường đoản cú hành

TSL (sản phẩm/năm)

> 40

≤ 40

1.2.2.7 công ty máy sản xuất thiết bị toàn bộ

TSL (nghìn tấn thiết bị/năm)

> 10

5 ÷ 10

1.2.2.8 xí nghiệp sản xuất, đính ráp phương tiện giao thông

a) xí nghiệp sản xuất sản xuất, đính thêm ráp ô tô

TSL (nghìn xe năm)

> 10

5 ÷ 10

b) xí nghiệp sản xuất sản xuất, lắp ráp xe pháo máy

TSL (nghìn xe năm)

> 500

≤ 500

c) xí nghiệp sản xuất sản xuất, thêm ráp đầu sản phẩm công nghệ tàu hỏa

TSL (nghìn đầu máy/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

d) cửa hàng đóng mới phương tiện đi lại thủy nội địa

Tải trọng của tàu (nghìn DWT)

> 30

10 ÷ 30

5 ÷

đ) các đại lý đóng new tàu biển

Tải trọng của tàu (nghìn DWT)

> 70

> 40 ÷ 70

> đôi mươi ÷ 40

> 5 ÷ 20

≤ 5

1.2.3

Công trình khai quật mỏ và chế tao khoáng sản

1.2.3.1 Mỏ than hầm lò

TSL (triệu tấn than/năm)

> 1

0,3 ÷ 1

1.2.3.2 Mỏ quặng hầm lò

TSL (triệu tấn quặng/năm)

> 3

1 ÷ 3

1.2.3.3 Mỏ than lộ thiên

TSL (triệu tấn than/năm)

≥ 2

1.2.3.4 Mỏ quặng lộ thiên

TSL (triệu tấn quặng/năm)

≥ 2

1.2.3.5 nhà máy sản xuất sàng tuyển than

TSL (triệu tấn/năm)

> 5

2 ÷ 5

1.2.3.6 xí nghiệp tuyển/làm giàu quặng (bao gồm cả tuyển chọn quặng bô xít)

TSL (triệu tấn/năm)

> 7

3 ÷ 7

1.2.3.7 công trình sản xuất alumin

Mức độ quan tiền trọng

Cấp I với tất cả quy mô

1.2.4

Công trình dầu khí

1.2.4.1 Công trình khai quật trên đại dương (giàn khai thác)

Mức độ quan lại trọng

Cấp I với tất cả quy mô

1.2.4.2 công trình lọc dầu

TCS (triệu tấn /năm)

≥ 10

1.2.4.3 dự án công trình chế biến hóa khí

TCS (triệu m3 khí/ngày)

≥ 10

1.2.4.4 dự án công trình sản xuất xăng sinh học

TCS (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 500

200 ÷ 500

1.2.4.5 Kho xăng dầu

Tổng không gian chứa (nghìn m3)

>100

5 ÷ 100

0,21 ÷

1.2.4.6 Kho cất khí hóa lỏng, trạm phân tách nạp khí hóa lỏng

Tổng bề mặt chứa (nghìn m3)

> 100

5 ÷ 100

1.2.5

Công trình năng lượng

1.2.5.1 công trình xây dựng nhiệt điện

TCS (MW)

> 2.000

600 ÷ 2.000

50 ÷

1.2.5.2 công trình điện hạt nhân

Mức độ quan liêu trọng

Cấp đặc biệt quan trọng với số đông quy mô

1.2.5.3 công trình xây dựng thủy điện

a) bên máy

Tổng hiệu suất lắp sản phẩm công nghệ (MW)

> 1.000

> 50 ÷ 1.000

> 30 ÷ 50

≤ 30

b) hồ nước chứa

Dung tích hồ cất nước ứng với mực nước dâng thông thường (triệu m3)

> 1.000

> 200 ÷ 1.000

> đôi mươi ÷ 200

≥ 3 ÷ 20

c) Đập dâng nước

(Quy tế bào và điểm sáng của đập)

Đập vật liệu đất, khu đất - đá có chiều cao lớn nhất (m)

A

> 100

> 70 ÷ 100

> 25 ÷ 70

>10 ÷ 25

≤ 10

B

> 35 ÷ 75

> 15 ÷ 35

> 8 ÷ 15

≤ 8

C

> 15 ÷ 25

> 5 ÷ 15

≤ 5

Đập bê tông, bê tông cốt thép bao gồm chiều cao lớn số 1 (m)

A

> 100

> 60 ÷ 100

> 25 ÷ 60

> 10 ÷ 25

≤ 10

B

> 25 ÷ 50

> 10 ÷ 25

> 5 ÷ 10

≤ 5

C

> 10 ÷ 20

> 5 ÷ 10

≤ 5

Ghi chú:

1. Cung cấp của công trình xây dựng thủy điện là cấp cao nhất xác định được theo các tiêu chí phân cấp Nhà máy, Hồ chứa nước cùng Đập dâng nước (trong đó A, B, C là team địa chất nền điển hình: nhóm A nền là đá; đội B nền là khu đất cát, khu đất hòn thô, đất nung ở tâm trạng cứng cùng nửa cứng; team C nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo).

Riêng đối với công trình thủy năng lượng điện năng: Sau khi xác định được cung cấp theo chế độ của mục này thì hạ xuống một cấp cho nhưng không nhỏ dại hơn cung cấp III trong những trường hợp.

2. Cấp cho công trình của những công trình trên “Tuyến năng lượng” như cửa ngõ nhận nước, Đường dẫn (kênh, cống, mặt đường hầm), Tháp điều áp, Đường ống áp lực, Kênh xả hoặc Hầm xả nước, ... được xác minh theo cấp ở trong phòng máy thủy điện phương tiện tại điểm a mục 1.2.5.3.

3. Cấp công trình của những công trình bên trên “Tuyến đầu mối” như Đập dưng nước, Tràn xả mặt, Tràn xả sâu, Tràn sự cố, công trình xây dựng lấy nước khác, ... được xác minh theo cấp cho của Đập dâng nước lao lý tại điểm c mục 1.2.5.3.

4. Các công trình tương quan khác như Nhà quản lý vận hành, Tường rào, Đường giao thông, ... Trong dự án xây dựng dự án công trình thủy điện được xác minh cấp công trình tương ứng cùng với loại công trình theo giải đáp trong Thông tứ này.

1.2.5.4 dự án công trình điện gió

TCS (MW)

≥ 50

> 15 ÷

> 3 ÷ 15

≤ 3

1.2.5.5 công trình xây dựng điện khía cạnh trời

TCS (MW)

≥ 50

> 15 ÷

> 3 ÷ 15

≤ 3

1.2.5.6 công trình xây dựng điện địa nhiệt

TCS (MW)

> 10

5 ÷ 10

1.2.5.7 dự án công trình điện thủy triều

TCS (MW)

> 50

30 ÷ 50

1.2.5.8 công trình điện rác

TCS (MW)

> 70

> 15 ÷ 70

5 ÷ 15

1.2.5.9 dự án công trình điện sinh khối

TCS (MW)

> 30

10 ÷ 30

1.2.5.10 công trình điện khí biogas

TCS (MW)

> 15

5 ÷ 15

1.2.5.11 Đường dây cùng trạm biến chuyển áp

Điện áp (k
V)

≥ 500

220

110

> 35 ÷

≤ 35

1.2.5.12 cửa hàng/Trạm kinh doanh nhỏ xăng, dầu, khí hóa lỏng; trạm cấp/sạc điện, sạc pin điện.

Mức độ quan trọng

Cấp III với tất cả quy mô

1.2.6

Công trình hóa chất

1.2.6.1 công trình xây dựng sản xuất sản phẩm phân bón với hóa chất bảo vệ thực vật

a) dự án công trình sản xuất phân bón đơn, phức hợp (có phản nghịch ứng hóa học, bao gồm: Urê, DAP, MAP, SA, NPK phức hợp, supe lân, ...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 50

10 ÷

b) công trình xây dựng sản xuất phân bón không giống (trộn, lếu láo hợp, phương pháp nhiệt, vi sinh... - ko phát sinh những phản ứng hóa học)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 300

100 ÷

c) dự án công trình sản xuất, trạm chiết nạp, san chiết đóng gói thành phầm hóa chất bảo đảm an toàn thực vật

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 15

10 ÷ 15

1.2.6.2 công trình xây dựng sản xuất thành phầm hóa chất cơ bản, hóa dầu, hóa dược, hóa mỹ phẩm và hóa chất khác

a) công trình sản xuất chất hóa học cơ phiên bản (axít, kiềm, clo...), hóa chất gian nguy độc hại, hóa chất vô cơ, hữu cơ, hóa chất công nghiệp khác (bao có hóa chất tinh khiết, muối, dung dịch tuyển quặng apatit...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 10

b) công trình xây dựng sản xuất, kho trạm phân tách nạp thành phầm hóa dầu (nguyên liệu vật liệu bằng nhựa PP, PE, PVC, PS, ABS, PET, SV, sợi, DOP, SM, VCM, Polystyren, PTA, MEG, BTX, cao su tổng hợp và các thành phầm khác)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 50

c) công trình xây dựng sản xuất thành phầm hóa được (chiết xuất, tinh luyện hoạt chất thiên nhiên và tổng hòa hợp từ hóa chất)

Ghi chú: Không bao gồm công trình cung cấp thuốc cùng vật bốn y tế: sơ chế, bào chế, sản xuất thuốc đông y

Mức độ quan lại trọng

Cấp I với tất cả quy mô

d) dự án công trình sản xuất các sản phẩm tẩy rửa, mỹ phẩm (kem giặt, bột giặt, nước cọ rửa, xà phòng giặt; dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng, xà phòng tắm, ...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 15

10 ÷

1.2.6.3 dự án công trình sản xuất thành phầm nguồn năng lượng điện hóa học

a) công trình sản xuất sạc pin hóa học

TSL (triệu viên/năm)

> 250

150 ÷ 250

b) công trình sản xuất, tái chế ắc quy

TSL (nghìn k
Wh/năm)

> 300

100 ÷ 300

c) công trình xây dựng sản xuất que hàn

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 3

1.2.6.4 công trình sản xuất, kho trạm chiết nạp chưởng lực nghiệp (O2, N2, Ar, CO, CO2, He, H2, Xe, CH4, C2H2 và những khí công nghiệp khác)

a) công trình sản xuất nội lực nghiệp

TSL (nghìn m3 khí/h)

> 15

8,5 ÷ 15

b) Kho trạm tách nạp nội công nghiệp

Sức chứa lớn số 1 (tấn)

≥ 100

1.2.6.5 công trình sản xuất sản phẩm cao su

a) công trình xây dựng sản xuất săm, lốp ô lô, trang bị kéo

TSL (triệu chiếc/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

b) dự án công trình sản xuất săm, lốp xe tế bào tô, xe đạp

TSL (triệu chiếc/năm)

> 5

1 ÷ 5

c) công trình xây dựng sản xuất băng tải

TSL (nghìn mét vuông sản phẩm/năm)

> 500

200 ÷ 500

d) công trình sản xuất cao su đặc kỹ thuật

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 1.5

0,5 ÷ 1,5

1.2.6.6 dự án công trình sản xuất sơn, mực in

a) công trình xây dựng sản xuất sơn

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 100

> trăng tròn ÷ 100

10 ÷ 20

b) dự án công trình sản xuất mực in

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 20

5 ÷ 20

1.2.6.7 dự án công trình tuyển quặng apatit

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 100

1.2.6.8 dự án công trình sản xuất, chứa vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ

a) công trình xây dựng sản xuất vật tư nố công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Mức độ quan tiền trọng

Cấp đặc trưng với phần đa quy mô

b) Kho chứa vật tư nổ công nghiệp

Kho hầm lò, kho ngầm

Mức độ quan liêu trọng

Cấp I với tất cả quy mô

Kho thắt chặt và cố định nổi cùng nửa ngầm

Sức đựng (tấn)

> 10

≤ 10

Kho giữ động

Mức độ quan lại trọng

Cấp II với mọi quy mô

c) Kho cất tiền hóa học thuốc nổ

Kho hầm lò, kho ngầm

Mức độ quan lại trọng

Cấp I với mọi quy mô

Kho thắt chặt và cố định nổi cùng nửa ngầm

Sức đựng (tấn)

> 50

≤ 50

Kho lưu lại động

Mức độ quan liêu trọng

Cấp II với đa số quy mô

1.2.7

Công trình công nghiệp nhẹ

1.2.7.1 Công nghiệp thực phẩm

a) xí nghiệp sản xuất sữa

TSL (triệu lít/năm)

> 100

30 ÷ 100

b) nhà máy sản xuất bánh kẹo, mỳ ăn uống liền

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 25

5÷25

c) nhà máy sản xuất sản xuất dầu ăn, hương liệu

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 150

50 ÷150

d) xí nghiệp sản xuất sản xuất rượu, bia, nước giải khát

TSL (triệu lít/năm)

> 100

25 ÷ 100

1.2.7.2 Công nghiệp tiêu dùng

a) nhà máy sản xuất xơ sợi

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 75

30 ÷ 75

b) xí nghiệp sản xuất dệt

TSL (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 25

5 ÷ 25

c) xí nghiệp in, nhuộm (ngành dệt, may)

TSL (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 35

10 ÷ 35

d) nhà máy sản xuất sản xuất các sản phẩm may

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 10

2 ÷ 10

đ) xí nghiệp thuộc da và sản xuất các thành phầm từ da

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 12

1 ÷ 12

e) nhà máy sản xuất các thành phầm nhựa

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 15

2 ÷ 15

g) nhà máy sản xuất vật dụng sành sứ, thủy tinh

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 25

3 ÷ 25

h) nhà máy bột giấy cùng giấy

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 100

60 ÷ 100

i) xí nghiệp sản xuất sản xuất thuốc lá

TSL (triệu bao dung dịch lá/năm)

> 200

50 ÷ 200

k) xí nghiệp sản xuất/lắp ráp điện tử (ti vi, laptop và thành phầm tương đương), điện lạnh (điều hòa, tủ rét và sản phẩm tương đương)

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 300

100 ÷ 300

l) đơn vị máy chế tạo linh kiện, phụ tùng tin tức và năng lượng điện tử (mạch in điện tử, IC và thành phầm tương đương)

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 400

300 ÷ 400

m) xí nghiệp sản xuất in tiền

Mức độ quan tiền trọng

Cấp quan trọng với gần như quy mô

1.2.7.3 Công nghiệp bào chế nông, thủy và hải sản

a) nhà máy sản xuất chế phát triển thành thủy, hải sản

TSL (tấn nguyên liệu/ngày)

> 300

100 ÷ 300

b) nhà máy sản xuất chế biến đổi đồ hộp

TSL (tấn nguyên liệu/ngày)

≥ 100

c) nhà máy xay xát, vệ sinh bóng gạo

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 200

100 ÷ 200

1 ÷

Ghichú:

- công trình công nghiệp khác cómục đích sử dụng phù hợp với loại dự án công trình nêu vào Bảng 1.2 thì áp dụng Bảng1.2 để xác định cấp theo mức độ đặc trưng hoặc quy mô công suất.

- những chữ viết tắt vào Bảng1.2: TCS là Tổng công suất; TSL là Tổng sản lượng - Tổng năng suất (hoặc Tổng sảnlượng) được tính cho toàn cục các dây chuyền technology thuộc dự án: QTC là quytiêu chuẩn.

- xem thêm các ví dụ khẳng định cấpcông trình công nghiệp vào Phụ lục III.

Bảng 1.3Phân cấp cho công trình hỗ trợ cơ sở, tiện ích hạ tầng chuyên môn (công trình hạ tầngkỹ thuật)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.3.1

Công trình cấp cho nước

1.3.1.1 xí nghiệp sản xuất nước, dự án công trình xử lý nước sạch sẽ (bao gồm cả dự án công trình xử lý bùn cặn)

TCS (nghìn m3/ngày đêm)

≥ 30

10 ÷

1.3.1.2 Trạm bơm nước thô, nước sạch hoặc tăng áp (bao bao gồm cả bể chứa nước nếu như có)

TCS (nghìn m3/ngày đêm )

≥ 40

12 ÷

1.3.2

Công trình thoát nước

1.3.2.1 hồ nước điều hòa

Diện tích (ha)

≥ 20

15 ÷

1 ÷

1.3.2.2 Trạm bơm nước mưa (bao bao gồm cả bể cất nước giả dụ có)

TCS (m3/s)

≥ 25

10 ÷

1.3.2.3 dự án công trình xử lý nước thải

TCS (nghìn m3/ngày đêm)

≥ 20

10 ÷

1.3.2.4 Trạm bơm nước thải (bao gồm cả bể cất nước giả dụ có)

TCS (m3/h)

≥ 1.200

700 ÷

1.3.2.5 dự án công trình xử lý bùn

TCS (m3/ngày đêm)

≥ 1.000

200 ÷

1.3.3

Công trình giải pháp xử lý chất thải rắn (CTR)

1.3.3.1 đại lý xử lý CTR thông thường

a) Trạm trung chuyển

TCS (tấn/ngày đêm)

≥ 500

200 ÷

100 ÷

b) cơ sở xử lý CTR

TCS (tấn/ngày đêm)

≥ 500

200 ÷

50 ÷

1.3.3.2 cơ sở xử lý CTR nguy hại

TCS (tấn/ngày đêm)

> 100

20 ÷ 100

1.3.4

Công viên cây xanh

Diện tích (ha)

> 20

10 ÷ 20

5 ÷

1.3.5

Nghĩa trang

Nghĩa trang Quốc gia: cung cấp I với tất cả quy mô.

Diện tích (ha)

> 60

30 ÷ 60

10 ÷

1.3.6

Nhà tang lễ

Mức độ quan liêu trọng

Nhà tang lễ Quốc gia: cấp I; các trường hòa hợp khác: cấp cho II.

1.3.7

Cơ Sở hỏa táng

Mức độ quan liêu trọng

Cấp II với mọi quy mô.

1.3.8

Nhà để xe ô tô; sân bến bãi để xe, máy móc, thiết bị

1.3.8.1 Nhà nhằm xe ô tô ngầm*

Số địa điểm để xe ô tô

≥ 500

300 ÷

1.3.8.2 Nhà để xe ô tô nổi*

≥ 1.000

500 ÷

100 ÷

1.3.8.3 Sân bãi để xe, sản phẩm móc, máy (không tất cả mái che)

Tổng diện tích s (ha)

> 2,5

≤ 2,5

1.3.9

Đường cung cấp truyền dấu hiệu viễn thông

Mức độ quan liêu trọng

Liên quốc gia

Liên tỉnh

Nội tỉnh

Ghi chú:

- công trình hạ tầng chuyên môn kháccó mục đích sử dụng tương xứng với loại công trình nêu vào Bảng 1.3 thì sử dụng
Bảng 1.3 để khẳng định cấp theo mức độ đặc trưng hoặc đồ sộ công suất.

- những chữ viết tắt trong Bảng 1.3:TCS là Tổng năng suất tính cho tổng thể các dây chuyền công nghệ thuộc dự án.

- (*): Đối cùng với Nhà để xe ô tôthì nơi để xe ô tô được xét cho xe hơi chở tín đồ đến 9 nơi hoặc xe ô tô tải dưới3.500 kg. Trường hòa hợp Nhà nhằm xe láo hợp bao gồm xe ô tô và xe xe gắn máy (xe gắn máy)thì quy đổi 6 địa điểm để xe mô tô (xe đính thêm máy) tương đương với một chỗ nhằm xe ô tô.

- xem thêm các ví dụ xác minh cấpcông trình hạ tầng chuyên môn trong Phụ lục III.

Bảng 1.4Phân cung cấp công trình giao hàng giao thông vận tải đường bộ (công trình giao thông)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.4.1

Công trình đường bộ

1.4.1.1 Đường ô tô cao tốc

Tốc độ xây cất (km/h)

> 100

100

80; 60

1.4.1.2 Đường ô tô

Lưu lượng (nghìn xe quy đổi/ngày đêm)

hoặc

Tốc độ kiến thiết (km/h)

> 30

hoặc

> 100

10 ÷ 30

hoặc

100

3 ÷

hoặc

80

0,5 ÷

hoặc

60

hoặc

1.4.1.3 Đường trong đô thị:

- xác định cấp dự án công trình theo toàn bộ các tiêu chuẩn phân cấp, rước cấp cao nhất xác định được thiết kế cấp công trình.

- Đối với mặt đường trong đô thị bao gồm tổng chiều lâu năm ≤ 1.000 m: Sau khi xác định cấp công trình xây dựng theo Bảng này thì hạ xuống một cấp nhưng không thấp hơn cấp l
V

- Đường bên trên cao trong thành phố xét theo các tiêu chí tại Bảng này cùng quy tế bào kết cấu trên mục 2.5.1 Bảng 2 Phụ lục II

a) Số làn xe

≥ 8

6

2; 4

1

b) Tốc độ thi công (km/h)

≥ 80

60<