Áp dụng cấp công trình trong cai quản hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng

Theo đó, cấp công trình được quy đinh tại Thông tứ 06/2021 được áp dụng làm các đại lý để cai quản các hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng, đối chọi cử như: 

- xác minh thẩm quyền lúc thẩm định báo cáo nghiên cứu giúp khả thi, kiểm soát công tác sát hoạch trong quá trình xây cất và khi chấm dứt thi công thành lập công trình;

- Phân hạng năng lực vận động xây dựng của những cá nhân, tổ chức để cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề vận động xây dựng;

- xác minh công trình được miễn bản thảo xây dựng;

- cai quản chi phí đầu tư xây dựng;

- khẳng định công trình phải lập quy trình bảo trì;

- xác định công trình cần lập chỉ dẫn kỹ thuật riêng;…


BỘ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 06/2021/TT-BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH VỀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG trong QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNGĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ điều khoản Xây dựngngày 18 tháng 6 năm 2014; hiện tượng sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của vẻ ngoài Xây dựng ngày 17 mon 6 năm 2020;

Căn cứ phương tiện Kiếntrúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CPngày 26 tháng 01 năm 2021 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể một số văn bản về quảnlý hóa học lượng, xây đắp xây dựng và duy trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CPngày 03 tháng 3 năm 2021 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết một số câu chữ về quảnlý dự án đầu tư chi tiêu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CPngày 17 mon 7 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của cục Xây dựng;

Theo kiến nghị của cục trưởng viên Giám định bên nướcvề unique công trình xây dựng;

Bộ trưởng cỗ Xây dựng ban hành Thông tứ quy địnhvề phân cấp công trình xây dựng xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong thống trị hoạt cồn đầutư xây dựng.

Bạn đang xem: Công trình cấp iii là gì

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đốitượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định cụ thể về phân cấp công trìnhxây dựng và hướng dẫn áp dụng cấp dự án công trình xây dựng trong cai quản các hoạt độngđầu tư xây dựng theo qui định tại khoản 4 Điều 5 vẻ ngoài Xây dựngnăm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật tại khoản 3 Điều 1 của cách thức sửa đổi, bổ sungmột số điều của nguyên lý Xây dựng năm 2020 cùng khoản 2 Điều 3 Nghịđịnh 06/2021/NĐ-CP.

2. Đối tượng áp dụng

Thông bốn này vận dụng với người ra quyết định đầu tư,chủ đầu tư, chủ sở hữu, bạn quản lý, áp dụng công trình, đơn vị thầu vào nước,nhà thầu nước ngoài, những cơ quan cai quản nhà nước về gây ra và những tổ chức,cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng trên phạm vi hoạt động Việt Nam.

Điều 2. Nguyên tắc khẳng định cấpcông trình

1. Cấp dự án công trình quy định trên Thông tứ này đượcxác định theo các tiêu chí sau:

a) mức độ quan trọng, bài bản công suất: Áp dụng chotừng công trình độc lập hoặc một đội hợp những công trình hoặc một dây chuyền côngnghệ có nhiều khuôn khổ thuộc dự án chi tiêu xây dựng dự án công trình theo những loạicông trình mức sử dụng tại Phụ lục I Thông tứ này;

b) bài bản kết cấu: Áp dụng đến từng công trình xây dựng độclập nằm trong dự án đầu tư xây dựng dự án công trình theo các loại kết cấu biện pháp tại
Phụ lục II Thông tứ này.

2. Cấp công trình của một côngtrình độc lập là cấp cao nhất được xác định theo Phụ lục I với Phụ lục II Thôngtư này. Trường hòa hợp công trình hòa bình không nguyên lý trong Phụ lục I Thông tưnày thì cấp công trình được xác định theo biện pháp tại Phụ lục II Thông bốn nàyvà ngược lại.

3. Cấp dự án công trình của một đội nhóm hợp những công trình hoặcmột dây chuyền công nghệ gồm nhiều khuôn khổ được xác minh như sau:

a) Trường đúng theo tổ hợp những công trình hoặc dây chuyềncông nghệ bao gồm nhiều hạng mục có điều khoản trong Phụ lục I Thông tứ này thì cấpcông trình được khẳng định theo Phụ lục I Thông tư này;

b) Trường thích hợp tổ hợp các công trình hoặc dây chuyềncông nghệ gồm nhiều khuôn khổ không giải pháp trong Phụ lục I Thông tư này thì cấpcông trình được xác minh theo cấp của dự án công trình chính (thuộc tổ hợp những côngtrình hoặc dây chuyền sản xuất công nghệ) có cấp cao nhất. Cung cấp của dự án công trình chính xácđịnh theo mức sử dụng tại khoản 2 Điều này.

4. Cấp công trình của công trình hiện hữu được sửachữa, cải tạo, nâng cấp xác minh như sau:

a) Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp làm thayđổi các tiêu chí xác minh cấp dự án công trình quy định tại khoản 1 Điều này thì cấpcông trình của công trình xây dựng sau sửa chữa, cải tạo, tăng cấp được xác minh theoquy định trên Điều này;

b) Trường hợp khác với phương pháp tại điểm a khoảnnày thì cấp dự án công trình của công trình trước cùng sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấpkhông gắng đổi.

Điều 3. Áp dụng cấp cho công trìnhtrong làm chủ các hoạt động đầu tư xây dựng

1. Cấp công trình xây dựng quy định trên Thông bốn này được ápdụng làm cơ sở để quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng sau:

a) khẳng định thẩm quyền khi thẩm định báo cáo nghiêncứu khả thi; đánh giá hoặc có ý kiến về technology đối cùng với dự án đầu tư chi tiêu xây dựngsử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư chi tiêu xây dựng có nguy hại tácđộng xấu đến môi trường thiên nhiên có sử dụng technology theo Luật
Chuyển giao công nghệ; thẩm định kiến tạo triển khai sau kiến thiết cơ sở; kiểmtra công tác nghiệm thu sát hoạch trong vượt trình xây cất và khi xong thi công xâydựng công trình;

b) Phân hạng năng lực chuyển động xây dựng của các tổchức, cá nhân để cấp chứng từ năng lực, chứng từ hành nghề vận động xây dựng;

c) khẳng định công trình được miễn giấy phép xây dựng;

d) khẳng định công trình đề nghị thi tuyển phương án kiếntrúc theo dụng cụ tại khoản 2 Điều 17 khí cụ Kiến trúc;

đ) xác định công trình tất cả yêu cầu phải tạo lập chỉ dẫnkỹ thuật riêng;

e) xác định công trình có ảnh hưởng lớn cho antoàn, lợi ích cộng đồng;

g) xác định công trình có yêu cầu buộc phải bảo hiểmtrách nhiệm nghề nghiệp;

h) xác minh công trình đề nghị thực hiện review địnhkỳ về bình yên của công trình xây dựng xây dựng trong quá trình sử dụng;

i) Phân cấp sự cố công trình xây dựng xây dựng và thẩm quyềngiải quyết sự cố công trình xây dựng xây dựng;

k) thống trị chi phí chi tiêu xây dựng;

l) khẳng định thời hạn với mức tiền bảo hành côngtrình;

m) khẳng định công trình phải tạo quy trình bảo trì;

n) các nội dung không giống theo công cụ của pháp luật vềquản lý chi tiêu xây dựng công trình.

2. Áp dụng cấp dự án công trình để làm chủ các hoạt độngđầu bốn xây dựng được dụng cụ tại điểm a khoản 1 Điều này như sau:

a) Trường đúng theo dự án đầu tư xây dựng chỉ gồm một côngtrình chính độc lập: Áp dụng cấp cho công trình khẳng định theo hiện tượng tại khoản 2 Điều 2 Thông bốn này;

b) Trường vừa lòng dự án đầu tư xây dựng bao gồm nhiều côngtrình chính độc lập hoặc được xây dựng theo tuyến đường (gồm nhiều công trình bố tríliên tiếp nhau thành tuyến): Áp dụng cấp của công trình chính bao gồm cấp cao nhấtxác định được theo biện pháp tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này;

c) Trường hòa hợp dự án đầu tư xây dựng có tổng hợp cáccông trình bao gồm hoặc dây chuyền công nghệ chính bao gồm nhiều hạng mục: Áp dụng cấpcông trình xác định theo giải pháp tại khoản 3 Điều 2 Thông tưnày;

d) Trường phù hợp dự án đầu tư xây dựng có nhiều tổ hợpcác công trình xây dựng chính, nhiều dây chuyền công nghệ chính hoặc hỗn hợp: Áp dụng cấpcủa tổ hợp các công trình thiết yếu hoặc dây chuyền công nghệ chính gồm cấp cao nhấtxác định được theo pháp luật tại khoản 3 Điều 2 Thông tứ này.

3. Nguyên tắc áp dụng cấp công trình để quản lý cáchoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng được luật từ điểm b tới điểm n khoản 1 Điều nàynhư sau:

a) Trường thích hợp phạm vi thực hiện cho một công trìnhđộc lập thì vận dụng cấp công trình khẳng định theo khoản 2 Điều 2Thông tư này so với công trình đó;

b) Trường thích hợp phạm vi triển khai cho một số côngtrình ở trong dự án đầu tư chi tiêu xây dựng công trình xây dựng thì vận dụng cấp dự án công trình xác địnhtheo khoản 2 Điều 2 Thông bốn này đối với từng công trình đượcxét;

c) Trường vừa lòng phạm vi tiến hành cho toàn cục một tổhợp những công trình hoặc cục bộ một dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục thìáp dụng cung cấp công trình khẳng định theo điều khoản tại khoản 3 Điều 2Thông tứ này. Trường thích hợp dự án chi tiêu xây dựng công trình theo con đường thì thựchiện theo cơ chế tại điểm d khoản này;

d) Trường thích hợp phạm vi thực hiện cho một công trình,một số công trình xây dựng hoặc toàn bộ các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng côngtrình theo đường thì vận dụng cấp công trình xác minh theo khoản2 Điều 2 Thông tứ này đối với từng công trình xây dựng thuộc tuyến.

Điều 4. Cơ chế về đưa tiếp

1. Cấp công trình thuộc dự án đầu tư chi tiêu xây dựng vẫn đượcquyết định chi tiêu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thực hiện được xác địnhtheo công cụ của luật pháp tại thời điểm phê ưng chuẩn dự án chi tiêu xây dựng côngtrình.

2. Trường hợp công trình xây dựng có điều chỉnh xây cất xâydựng sau ngày Thông tư này có hiệu lực:

a) bài toán điều chỉnh kiến thiết xây dựng không làm cho thayđổi các tiêu chí xác định cấp công trình xây dựng quy định trên khoản 1 Điều2 Thông bốn này thì cấp của công trình xây dựng được xác định theo chế độ của phápluật tại thời gian phê để mắt dự án đầu tư xây dựng công trình;

b) bài toán điều chỉnh xây đắp xây dựng làm cố kỉnh đổicác tiêu chí xác minh cấp dự án công trình quy định tại khoản 1 Điều2 Thông tư này thì cấp công trình được xác định theo luật pháp tại Thông tưnày.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 15tháng 8 năm 2021 và sửa chữa các Thông tư số 03/2016/TT-BXDngày 10 tháng 3 năm năm 2016 của bộ trưởng liên nghành Bộ Xây dựng pháp luật về phân cấp cho côngtrình chế tạo và hướng dẫn áp dụng trong cai quản hoạt động đầu tư xây dựng và
Thông tứ số 07/2019/TT-BXD ngày thứ 7 tháng 11năm 2019 của cục trưởng cỗ Xây dựng về bài toán sửa đổi, bổ sung, sửa chữa thay thế một sốquy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

2. Trong quy trình thực hiện nếu tất cả vướng mắc đềnghị tổ chức, cá nhân gửi chủ kiến về cỗ Xây dựng giúp xem xét, giải quyết./.

vị trí nhận: - Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ (để báo cáo); - những Phó Thủ tướng chính phủ nước nhà (để báo cáo); - các Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ; - công sở Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - Văn phòng trung ương Đảng và những Ban của Đảng; - tandtc nhân dân về tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân buổi tối cao; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - cơ quan Trung ương của những đoàn thể; - HĐND, UBND những tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương; - trang web của thiết yếu phủ; - công báo (02 bản); - những đơn vị thuộc cỗ Xây dựng; - Cục kiểm tra văn phiên bản quy phi pháp luật - cỗ Tư pháp; - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương; - Cổng tin tức điện tử của cục Xây dựng; - Lưu: VT, cục GĐ.

KT. BỘ TRƯỞ
NG THỨ TRƯỞ
NG Lê quang Hùng

PHỤ LỤC I

PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO MỨC ĐỘ quan tiền TRỌNG HOẶCQUY MÔ CÔNG SUẤT(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộtrưởng cỗ Xây dựng)

Bảng 1.1 Phân cấp công trìnhsử dụng mang lại mục đích dân dụng (công trình dân dụng)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.1.1

Công trình giáo dục, đào tạo

1.1.1.1 nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non

Mức độ quan lại trọng

Cấp III với đa số quy mô

1.1.1.2 Trường đái học

Tổng số học sinh toàn trường

≥ 700

1.1.1.3 trường trung học tập cơ sở, trường trung học phổ thông, ngôi trường phổ thông có rất nhiều cấp học

Tổng số học sinh toàn trường

≥ 1.350

1.1.1.4 ngôi trường đại học, trường cao đẳng; ngôi trường trung học chăm nghiệp, trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, trường nghiệp vụ

Tổng số sv toàn trường

> 8.000

5.000 ÷ 8.000

1.1.2

Công trình y tế

1.1.2.1 khám đa khoa đa khoa, cơ sở y tế chuyên khoa từ trung ương đến địa phương (Bệnh viện trung ương không phải chăng hơn cấp I)

Tổng số giường bệnh dịch lưu trú

> 1.000

500 ÷ 1.000

250 ÷

1.1.2.2 Trung trung ương thí nghiệm bình yên sinh học (Cấp độ bình an sinh học xác định theo phương tiện của ngành y tế)

Cấp độ an ninh sinh học (ATSH)

ATSH cấp độ 4

ATSH lever 3

ATSH cấp độ 1 và lever 2

1.1.3

Công trình thể thao

1.1.3.1 sảnh vận động, sảnh thi đấu các môn thể thao không tính trời bao gồm khán đài (Sân vận tải quốc gia, sảnh thi đấu tổ quốc không nhỏ tuổi hơn cung cấp I)

Sức chứa của khán đài (nghìn chỗ)

> 40

> trăng tròn ÷ 40

5 ÷ 20

1.1.3.2 bên thi đấu, tập luyện các môn thể thao bao gồm khán đài (Nhà thi đấu thể thao tổ quốc không nhỏ hơn cung cấp I)

Sức đựng của khán đài (nghìn chỗ)

> 7,5

5 ÷ 7,5

2 ÷

1.1.3.3 sảnh gôn

Số lỗ

≥ 36

18 ÷

1.1.3.4 Bể bơi, sảnh thể thao quanh đó trời

Mức độ quan liêu trọng

Đạt chuẩn chỉnh thi đấu thể thao cung cấp quốc gia

Hoạt đụng thể thao phong trào

1.1.4

Công trình văn hóa

1.1.4.1 Trung chổ chính giữa hội nghị, bên văn hóa, câu lạc bộ, vũ trường và những công trình văn hóa tập trung đông người khác (Trung trung khu hội nghị quốc gia không nhỏ hơn cấp cho I)

Tổng sức đựng (nghìn người)

> 3

> 1,2 ÷ 3

> 0,3 ÷ 1,2

≤ 0,3

1.1.4.2 bên hát, rạp chiếu phim phim, rạp xiếc

Tổng mức độ chứa người theo dõi (nghìn người)

> 3

> 1,2 ÷ 3

> 0,3 ÷ 1,2

≤ 0,3

1.1.4.3 Bảo tàng, thư viện, triển lãm, bên trưng bày

Mức độ quan tiền trọng

Quốc gia

Tỉnh, Ngành

Các trường đúng theo còn lại

1.1.5

Chợ

Số điểm ghê doanh

> 400

≤ 400

1.1.6

Công trình tôn giáo

Mức độ quan lại trọng

Cấp III với đa số quy mô

1.1.7

Trụ sở cơ sở nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chính trị - làng mạc hội

Mức độ quan lại trọng

Nhà Quốc hội, bao phủ Chủ tịch, Trụ sở chủ yếu phủ, Trụ sở tw Đảng; các công trình đặc biệt quan trọng khác

Trụ sở thao tác của tỉnh ủy; HĐND, ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Bộ, Tổng viên và cung cấp tương đương; tand nhân dân, Viện kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao, cấp cho cao

Trụ sở thao tác của huyện ủy; HĐND, ubnd cấp huyện; cung cấp Cục, cấp Sở và cấp cho tương đương; tand nhân dân, Viện kiểm gần kề nhân cung cấp tỉnh

Trụ sở thao tác của Đảng ủy, HĐND, ủy ban nhân dân cấp xã; đưa ra cục và cung cấp tương đương; tand nhân dân, Viện kiểm gần kề nhân cung cấp huyện

Ghi chú:

- Công trình gia dụng khác có mục tiêu sử dụng phùhợp với loại dự án công trình nêu vào Bảng 1.1 thì áp dụng Bảng 1.1 để xác định cấptheo mức độ đặc biệt hoặc quy mô công suất.

- tham khảo các ví dụ xác định cấp công trình xây dựng dân dụngtrong Phụ lục III.

Xem thêm: Xây nhà 91m2 tại phân khu chà là ocean park2, kiểu xây nhà 2 tầng 7x13 chi phí 600 triệu

Bảng 1.2 Phân cung cấp công trìnhsử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp (công trình công nghiệp)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.2.1

Công trình sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng

1.2.1.1 khai quật mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng (đá vôi xi măng, đất nung xi măng, phụ gia xi măng, cao lanh, fenspat, đất sét chịu lửa, đất sét trắng, cát trắng, đôlômit, đá làm cho ốp lát, đá vôi làm vôi, đá xây dựng, những loại tài nguyên làm vật tư xây dựng khác)

a) dự án công trình có sử dụng vật tư nổ

Mức độ quan liêu trọng

Cấp II với mọi quy mô

b) công trình xây dựng không sử dụng vật liệu nổ

TCS (triệu m3 sản phẩm/năm)

≥ 1

1.2.1.2 xí nghiệp sản xuất sản xuất clinker, xi măng

TCS (triệu tấn/năm)

≥ 1

1.2.1.3 Trạm nghiền, trạm cung cấp xi măng

TCS (triệu tấn/năm)

≥ 0,3

1.2.1.4 xí nghiệp sản xuất sản phẩm, cấu kiện bê tông thông thường; nhà máy sản xuất sản xuất gạch bê tông

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 150

≤ 150

1.2.1.5 xí nghiệp sản xuất cấu kiện bê tông ly tâm, cấu kiện bê tông ứng lực trước, tấm tường bê tông rỗng đúc sẵn

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 150

30 ÷ 150

1.2.1.6 nhà máy sản xuất sản xuất gạch bê tông nhẹ, tấm tường thực hiện bê tông nhẹ

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 200

100 ÷ 200

1.2.1.7 nhà máy sản xuất sản xuất gạch, ngói đất sét nung nung

TCS (triệu viên gạch ốp QTC/năm)

> 40

20 ÷ 40

1.2.1.8 xí nghiệp sản xuất sản xuất sản phẩm ốp, lát

a) nhà máy sản xuất sản xuất gạch men gốm ốp lát

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

> 5

3 ÷ 5

b) nhà máy sản xuất đá ốp lát nhân tạo

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

c) nhà máy sản xuất sản xuất đá ốp lát từ nhiên

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 0,3

0,1 ÷ 0,3

1.2.1.9 nhà máy sản xuất sứ vệ sinh

TCS (triệu sản phẩm/năm)

>1

0,3 ÷ 1

1.2.1.10 xí nghiệp sản xuất sản xuất kính xây dựng

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

≥ 20

1.2.1.11. Xí nghiệp sản xuất sản xuất thành phầm từ kính (kính tôi, kính hộp, kính các lớp...)

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

≥ 0,2

1.2.1.12 nhà máy sản xuất sản xuất vôi công nghiệp với các thành phầm sau vôi

TCS (triệu tấn sản phẩm/năm)

> 0,3

0,1 ÷ 0,3

1.2.1.13 xí nghiệp sản xuất sản xuất vật liệu chịu lửa

TCS (nghìn tấn sản phẩm/năm

>10

5 ÷ 10

1.2.1.14 nhà máy sản xuất tẩm lợp xi măng cốt sợi

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

≥0,3

1.2.1.15 nhà máy sản xuất sản xuất xi măng khô

TCS (triệu tấn sản phẩm/năm)

≥0,3

1.2.1.16 xí nghiệp sản xuất tấm thạch cao

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

>20

10 ÷ 20

1.2.2

Công trình luyện kim cùng cơ khí chế tạo

1.2.2.1 xí nghiệp luyện kim

a) xí nghiệp luyện kim mầu

TSL (triệu tấn thành phẩm/năm)

> 0,5

0,1 ÷ 0,5

b) nhà máy sản xuất luyện, cán thép

TSL (triệu tấn thành phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

1.2.2.2 Khu phối hợp gang thép

Dung tích lò cao (nghìn m3)

> 1

≤ 1

1.2.2.3 công ty máy chế tạo máy động lực và máy nông nghiệp

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 5

2,5 ÷ 5

1.2.2.4 công ty máy chế tạo máy hiện tượng và thứ công nghiệp

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

1.2.2.5 công ty máy chế tạo thiết bị nâng hạ

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 200

≤ 200

1.2.2.6 công ty máy chế tạo máy xây dựng

a) nhà máy sản xuất sản xuất, thêm ráp sản phẩm ủi, máy đào, vật dụng xúc

TSL (sản phẩm/năm)

> 250

≤ 250

b) xí nghiệp sản xuất sản xuất, đính ráp xe cộ lu tĩnh và lu rung

TSL (sản phẩm/năm)

> 130

≤ 130

c) xí nghiệp sản xuất, gắn thêm ráp cẩu tự hành

TSL (sản phẩm/năm)

> 40

≤ 40

1.2.2.7 đơn vị máy sản xuất thiết bị toàn bộ

TSL (nghìn tấn thiết bị/năm)

> 10

5 ÷ 10

1.2.2.8 nhà máy sản xuất, gắn ráp phương tiện giao thông

a) xí nghiệp sản xuất, đính ráp ô tô

TSL (nghìn xe năm)

> 10

5 ÷ 10

b) nhà máy sản xuất, lắp ráp xe cộ máy

TSL (nghìn xe pháo năm)

> 500

≤ 500

c) xí nghiệp sản xuất, gắn ráp đầu đồ vật tàu hỏa

TSL (nghìn đầu máy/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

d) các đại lý đóng mới phương tiện thủy nội địa

Tải trọng của tàu (nghìn DWT)

> 30

10 ÷ 30

5 ÷

đ) các đại lý đóng new tàu biển

Tải trọng của tàu (nghìn DWT)

> 70

> 40 ÷ 70

> 20 ÷ 40

> 5 ÷ 20

≤ 5

1.2.3

Công trình khai quật mỏ và chế tao khoáng sản

1.2.3.1 Mỏ than hầm lò

TSL (triệu tấn than/năm)

> 1

0,3 ÷ 1

1.2.3.2 Mỏ quặng hầm lò

TSL (triệu tấn quặng/năm)

> 3

1 ÷ 3

1.2.3.3 Mỏ than lộ thiên

TSL (triệu tấn than/năm)

≥ 2

1.2.3.4 Mỏ quặng lộ thiên

TSL (triệu tấn quặng/năm)

≥ 2

1.2.3.5 xí nghiệp sàng tuyển chọn than

TSL (triệu tấn/năm)

> 5

2 ÷ 5

1.2.3.6 nhà máy sản xuất tuyển/làm nhiều quặng (bao có cả tuyển chọn quặng bô xít)

TSL (triệu tấn/năm)

> 7

3 ÷ 7

1.2.3.7 công trình sản xuất alumin

Mức độ quan lại trọng

Cấp I với đa số quy mô

1.2.4

Công trình dầu khí

1.2.4.1 Công trình khai thác trên biển cả (giàn khai thác)

Mức độ quan liêu trọng

Cấp I với tất cả quy mô

1.2.4.2 dự án công trình lọc dầu

TCS (triệu tấn /năm)

≥ 10

1.2.4.3 dự án công trình chế vươn lên là khí

TCS (triệu m3 khí/ngày)

≥ 10

1.2.4.4 công trình sản xuất nguyên liệu sinh học

TCS (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 500

200 ÷ 500

1.2.4.5 Kho xăng dầu

Tổng dung tích chứa (nghìn m3)

>100

5 ÷ 100

0,21 ÷

1.2.4.6 Kho chứa khí hóa lỏng, trạm tách nạp khí hóa lỏng

Tổng địa điểm chứa (nghìn m3)

> 100

5 ÷ 100

1.2.5

Công trình năng lượng

1.2.5.1 công trình nhiệt điện

TCS (MW)

> 2.000

600 ÷ 2.000

50 ÷

1.2.5.2 công trình xây dựng điện hạt nhân

Mức độ quan tiền trọng

Cấp quan trọng đặc biệt với hầu như quy mô

1.2.5.3 dự án công trình thủy điện

a) nhà máy

Tổng hiệu suất lắp lắp thêm (MW)

> 1.000

> 50 ÷ 1.000

> 30 ÷ 50

≤ 30

b) hồ nước chứa

Dung tích hồ chứa nước ứng với mực nước dâng thông thường (triệu m3)

> 1.000

> 200 ÷ 1.000

> đôi mươi ÷ 200

≥ 3 ÷ 20

c) Đập dưng nước

(Quy tế bào và điểm sáng của đập)

Đập vật liệu đất, đất - đá tất cả chiều cao lớn số 1 (m)

A

> 100

> 70 ÷ 100

> 25 ÷ 70

>10 ÷ 25

≤ 10

B

> 35 ÷ 75

> 15 ÷ 35

> 8 ÷ 15

≤ 8

C

> 15 ÷ 25

> 5 ÷ 15

≤ 5

Đập bê tông, bê tông cốt thép tất cả chiều cao lớn nhất (m)

A

> 100

> 60 ÷ 100

> 25 ÷ 60

> 10 ÷ 25

≤ 10

B

> 25 ÷ 50

> 10 ÷ 25

> 5 ÷ 10

≤ 5

C

> 10 ÷ 20

> 5 ÷ 10

≤ 5

Ghi chú:

1. Cung cấp của công trình thủy điện là cấp cao nhất xác định được theo các tiêu chuẩn phân cung cấp Nhà máy, Hồ đựng nước cùng Đập dưng nước (trong kia A, B, C là đội địa chất nền điển hình: nhóm A nền là đá; team B nền là khu đất cát, khu đất hòn thô, đất nung ở trạng thái cứng và nửa cứng; team C nền là đất sét nung bão hòa nước ngơi nghỉ trạng thái dẻo).

Riêng so với công trình thủy điện tích năng: Sau khi xác định được cấp cho theo cơ chế của mục này thì hạ xuống một cấp nhưng không bé dại hơn cấp cho III trong đều trường hợp.

2. Cấp cho công trình của các công trình bên trên “Tuyến năng lượng” như cửa nhận nước, Đường dẫn (kênh, cống, mặt đường hầm), Tháp điều áp, Đường ống áp lực, Kênh xả hoặc Hầm xả nước, ... được khẳng định theo cấp trong phòng máy thủy điện qui định tại điểm a mục 1.2.5.3.

3. Cấp công trình của các công trình bên trên “Tuyến đầu mối” như Đập dưng nước, Tràn xả mặt, Tràn xả sâu, Tràn sự cố, công trình xây dựng lấy nước khác, ... được xác minh theo cung cấp của Đập dưng nước chính sách tại điểm c mục 1.2.5.3.

4. Những công trình liên quan khác như Nhà làm chủ vận hành, Tường rào, Đường giao thông, ... Trong dự án xây dựng công trình thủy năng lượng điện được xác định cấp công trình xây dựng tương ứng cùng với loại dự án công trình theo lí giải trong Thông bốn này.

1.2.5.4 dự án công trình điện gió

TCS (MW)

≥ 50

> 15 ÷

> 3 ÷ 15

≤ 3

1.2.5.5 công trình điện khía cạnh trời

TCS (MW)

≥ 50

> 15 ÷

> 3 ÷ 15

≤ 3

1.2.5.6 dự án công trình điện địa nhiệt

TCS (MW)

> 10

5 ÷ 10

1.2.5.7 công trình xây dựng điện thủy triều

TCS (MW)

> 50

30 ÷ 50

1.2.5.8 công trình xây dựng điện rác

TCS (MW)

> 70

> 15 ÷ 70

5 ÷ 15

1.2.5.9 công trình xây dựng điện sinh khối

TCS (MW)

> 30

10 ÷ 30

1.2.5.10 dự án công trình điện khí biogas

TCS (MW)

> 15

5 ÷ 15

1.2.5.11 Đường dây cùng trạm trở thành áp

Điện áp (k
V)

≥ 500

220

110

> 35 ÷

≤ 35

1.2.5.12 cửa hàng/Trạm nhỏ lẻ xăng, dầu, khí hóa lỏng; trạm cấp/sạc điện, sạc pin điện.

Mức độ quan trọng

Cấp III với đa số quy mô

1.2.6

Công trình hóa chất

1.2.6.1 công trình sản xuất sản phẩm phân bón cùng hóa chất bảo vệ thực vật

a) công trình sản xuất phân bón đơn, tinh vi (có phản bội ứng hóa học, gồm những: Urê, DAP, MAP, SA, NPK phức hợp, supe lân, ...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 50

10 ÷

b) dự án công trình sản xuất phân bón không giống (trộn, lếu hợp, phương thức nhiệt, vi sinh... - ko phát sinh những phản ứng hóa học)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 300

100 ÷

c) dự án công trình sản xuất, trạm tách nạp, san phân tách đóng gói sản phẩm hóa chất bảo đảm an toàn thực vật

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 15

10 ÷ 15

1.2.6.2 công trình sản xuất sản phẩm hóa chất cơ bản, hóa dầu, hóa dược, chất làm đẹp và hóa chất khác

a) dự án công trình sản xuất hóa chất cơ bạn dạng (axít, kiềm, clo...), hóa chất nguy nan độc hại, chất hóa học vô cơ, hữu cơ, hóa chất công nghiệp khác (bao bao gồm hóa hóa học tinh khiết, muối, dung dịch tuyển quặng apatit...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 10

b) công trình sản xuất, kho trạm chiết nạp thành phầm hóa dầu (nguyên liệu vật liệu bằng nhựa PP, PE, PVC, PS, ABS, PET, SV, sợi, DOP, SM, VCM, Polystyren, PTA, MEG, BTX, cao su thiên nhiên tổng hợp với các sản phẩm khác)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 50

c) công trình sản xuất sản phẩm hóa được (chiết xuất, tinh luyện hoạt chất vạn vật thiên nhiên và tổng hợp từ hóa chất)

Ghi chú: Không bao hàm công trình cung ứng thuốc cùng vật tư y tế: sơ chế, bào chế, cung cấp thuốc đông y

Mức độ quan liêu trọng

Cấp I với tất cả quy mô

d) công trình sản xuất các sản phẩm tẩy rửa, mỹ phẩm (kem giặt, bột giặt, nước cọ rửa, xà phòng giặt; dầu gội đầu, sữa tắm, kem tấn công răng, xà chống tắm, ...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 15

10 ÷

1.2.6.3 công trình xây dựng sản xuất sản phẩm nguồn điện hóa học

a) dự án công trình sản xuất pin sạc hóa học

TSL (triệu viên/năm)

> 250

150 ÷ 250

b) dự án công trình sản xuất, tái chế ắc quy

TSL (nghìn k
Wh/năm)

> 300

100 ÷ 300

c) dự án công trình sản xuất que hàn

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 3

1.2.6.4 công trình sản xuất, kho trạm chiết nạp nội khí nghiệp (O2, N2, Ar, CO, CO2, He, H2, Xe, CH4, C2H2 và các khí công nghiệp khác)

a) công trình sản xuất nội công nghiệp

TSL (nghìn m3 khí/h)

> 15

8,5 ÷ 15

b) Kho trạm phân tách nạp chưởng lực nghiệp

Sức chứa lớn nhất (tấn)

≥ 100

1.2.6.5 công trình sản xuất sản phẩm cao su

a) công trình sản xuất săm, lốp ô lô, vật dụng kéo

TSL (triệu chiếc/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

b) công trình xây dựng sản xuất săm, lốp xe tế bào tô, xe đạp

TSL (triệu chiếc/năm)

> 5

1 ÷ 5

c) công trình xây dựng sản xuất băng tải

TSL (nghìn mét vuông sản phẩm/năm)

> 500

200 ÷ 500

d) công trình xây dựng sản xuất cao su kỹ thuật

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 1.5

0,5 ÷ 1,5

1.2.6.6 công trình sản xuất sơn, mực in

a) công trình sản xuất sơn

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 100

> trăng tròn ÷ 100

10 ÷ 20

b) dự án công trình sản xuất mực in

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 20

5 ÷ 20

1.2.6.7 công trình tuyển quặng apatit

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 100

1.2.6.8 công trình sản xuất, chứa vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ

a) công trình sản xuất vật tư nố công nghiệp, tiền hóa học thuốc nổ

Mức độ quan liêu trọng

Cấp quan trọng với mọi quy mô

b) Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp

Kho hầm lò, kho ngầm

Mức độ quan lại trọng

Cấp I với đa số quy mô

Kho thắt chặt và cố định nổi và nửa ngầm

Sức chứa (tấn)

> 10

≤ 10

Kho giữ động

Mức độ quan trọng

Cấp II với tất cả quy mô

c) Kho cất tiền chất thuốc nổ

Kho hầm lò, kho ngầm

Mức độ quan trọng

Cấp I với đa số quy mô

Kho cố định và thắt chặt nổi với nửa ngầm

Sức chứa (tấn)

> 50

≤ 50

Kho lưu giữ động

Mức độ quan trọng

Cấp II với tất cả quy mô

1.2.7

Công trình công nghiệp nhẹ

1.2.7.1 Công nghiệp thực phẩm

a) nhà máy sản xuất sữa

TSL (triệu lít/năm)

> 100

30 ÷ 100

b) xí nghiệp sản xuất bánh kẹo, mỳ ăn uống liền

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 25

5÷25

c) xí nghiệp sản xuất dầu ăn, hương thơm liệu

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 150

50 ÷150

d) nhà máy sản xuất sản xuất rượu, bia, nước đái khát

TSL (triệu lít/năm)

> 100

25 ÷ 100

1.2.7.2 Công nghiệp tiêu dùng

a) xí nghiệp xơ sợi

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 75

30 ÷ 75

b) xí nghiệp dệt

TSL (triệu m2 sản phẩm/năm)

> 25

5 ÷ 25

c) xí nghiệp sản xuất in, nhuộm (ngành dệt, may)

TSL (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 35

10 ÷ 35

d) nhà máy sản xuất sản xuất các sản phẩm may

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 10

2 ÷ 10

đ) xí nghiệp thuộc domain authority và thêm vào các sản phẩm từ da

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 12

1 ÷ 12

e) xí nghiệp sản xuất các thành phầm nhựa

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 15

2 ÷ 15

g) nhà máy sản xuất sản xuất thứ sành sứ, thủy tinh

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 25

3 ÷ 25

h) nhà máy bột giấy với giấy

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 100

60 ÷ 100

i) xí nghiệp sản xuất dung dịch lá

TSL (triệu bao thuốc lá/năm)

> 200

50 ÷ 200

k) nhà máy sản xuất/lắp ráp năng lượng điện tử (ti vi, máy tính và thành phầm tương đương), năng lượng điện lạnh (điều hòa, tủ rét mướt và sản phẩm tương đương)

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 300

100 ÷ 300

l) đơn vị máy sản xuất linh kiện, phụ tùng thông tin và năng lượng điện tử (mạch in điện tử, IC và thành phầm tương đương)

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 400

300 ÷ 400

m) xí nghiệp sản xuất in tiền

Mức độ quan tiền trọng

Cấp quan trọng đặc biệt với mọi quy mô

1.2.7.3 Công nghiệp chế biến nông, thủy cùng hải sản

a) xí nghiệp chế biến đổi thủy, hải sản

TSL (tấn nguyên liệu/ngày)

> 300

100 ÷ 300

b) nhà máy sản xuất chế biến đồ hộp

TSL (tấn nguyên liệu/ngày)

≥ 100

c) xí nghiệp sản xuất xay xát, lau bóng gạo

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 200

100 ÷ 200

1 ÷

Ghichú:

- công trình xây dựng công nghiệp khác cómục đích sử dụng cân xứng với loại công trình nêu trong Bảng 1.2 thì áp dụng Bảng1.2 để khẳng định cấp theo mức độ đặc biệt hoặc quy mô công suất.

- các chữ viết tắt trong Bảng1.2: TCS là Tổng công suất; TSL là Tổng sản lượng - Tổng năng suất (hoặc Tổng sảnlượng) được xem cho toàn thể các dây chuyền technology thuộc dự án: QTC là quytiêu chuẩn.

- tham khảo các ví dụ xác định cấpcông trình công nghiệp trong Phụ lục III.

Bảng 1.3Phân cấp công trình cung ứng cơ sở, ứng dụng hạ tầng nghệ thuật (công trình hạ tầngkỹ thuật)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.3.1

Công trình cấp cho nước

1.3.1.1 xí nghiệp nước, công trình xây dựng xử lý nước không bẩn (bao có cả công trình xử lý bùn cặn)

TCS (nghìn m3/ngày đêm)

≥ 30

10 ÷

1.3.1.2 Trạm bơm nước thô, nước sạch mát hoặc tăng áp (bao bao gồm cả bể chứa nước nếu có)

TCS (nghìn m3/ngày đêm )

≥ 40

12 ÷

1.3.2

Công trình bay nước

1.3.2.1 hồ điều hòa

Diện tích (ha)

≥ 20

15 ÷

1 ÷

1.3.2.2 Trạm bơm nước mưa (bao có cả bể cất nước giả dụ có)

TCS (m3/s)

≥ 25

10 ÷

1.3.2.3 công trình xây dựng xử lý nước thải

TCS (nghìn m3/ngày đêm)

≥ 20

10 ÷

1.3.2.4 Trạm bơm nước thải (bao bao gồm cả bể chứa nước ví như có)

TCS (m3/h)

≥ 1.200

700 ÷

1.3.2.5 công trình xây dựng xử lý bùn

TCS (m3/ngày đêm)

≥ 1.000

200 ÷

1.3.3

Công trình giải pháp xử lý chất thải rắn (CTR)

1.3.3.1 các đại lý xử lý CTR thông thường

a) Trạm trung chuyển

TCS (tấn/ngày đêm)

≥ 500

200 ÷

100 ÷

b) các đại lý xử lý CTR

TCS (tấn/ngày đêm)

≥ 500

200 ÷

50 ÷

1.3.3.2 cửa hàng xử lý CTR nguy hại

TCS (tấn/ngày đêm)

> 100

20 ÷ 100

1.3.4

Công viên cây xanh

Diện tích (ha)

> 20

10 ÷ 20

5 ÷

1.3.5

Nghĩa trang

Nghĩa trang Quốc gia: cấp cho I với tất cả quy mô.

Diện tích (ha)

> 60

30 ÷ 60

10 ÷

1.3.6

Nhà tang lễ

Mức độ quan lại trọng

Nhà tang lễ Quốc gia: cấp I; các trường hợp khác: cấp II.

1.3.7

Cơ Sở hỏa táng

Mức độ quan trọng

Cấp II với tất cả quy mô.

1.3.8

Nhà nhằm xe ô tô; sân bến bãi để xe, sản phẩm công nghệ móc, thiết bị

1.3.8.1 Nhà để xe ô tô ngầm*

Số địa điểm để xe cộ ô tô

≥ 500

300 ÷

1.3.8.2 Nhà nhằm xe ô tô nổi*

≥ 1.000

500 ÷

100 ÷

1.3.8.3 Sân bãi để xe, máy móc, sản phẩm công nghệ (không tất cả mái che)

Tổng diện tích (ha)

> 2,5

≤ 2,5

1.3.9

Đường cấp cho truyền biểu lộ viễn thông

Mức độ quan tiền trọng

Liên quốc gia

Liên tỉnh

Nội tỉnh

Ghi chú:

- dự án công trình hạ tầng chuyên môn kháccó mục tiêu sử dụng cân xứng với loại công trình nêu vào Bảng 1.3 thì sử dụng
Bảng 1.3 để xác định cấp theo nấc độ quan trọng hoặc quy mô công suất.

- các chữ viết tắt vào Bảng 1.3:TCS là Tổng công suất tính cho cục bộ các dây chuyền công nghệ thuộc dự án.

- (*): Đối với Nhà nhằm xe ô tôthì vị trí để xe xe hơi được xét cho xe hơi chở người đến 9 chỗ hoặc xe xe hơi tải dưới3.500 kg. Trường thích hợp Nhà nhằm xe lếu láo hợp bao hàm xe ô tô và xe xe gắn máy (xe gắn máy)thì quy thay đổi 6 chỗ để xe xe máy (xe gắn máy) tương đương với cùng một chỗ để xe ô tô.

- xem thêm các ví dụ xác minh cấpcông trình hạ tầng chuyên môn trong Phụ lục III.

Bảng 1.4Phân cấp công trình phục vụ giao thông vận tải (công trình giao thông)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.4.1

Công trình đường bộ

1.4.1.1 Đường ô tô cao tốc

Tốc độ kiến thiết (km/h)

> 100

100

80; 60

1.4.1.2 Đường ô tô

Lưu lượng (nghìn xe pháo quy đổi/ngày đêm)

hoặc

Tốc độ thiết kế (km/h)

> 30

hoặc

> 100

10 ÷ 30

hoặc

100

3 ÷

hoặc

80

0,5 ÷

hoặc

60

hoặc

1.4.1.3 Đường vào đô thị:

- xác minh cấp công trình theo toàn bộ các tiêu chí phân cấp, lấy cấp cao nhất xác định được gia công cấp công trình.

- Đối với mặt đường trong đô thị bao gồm tổng chiều nhiều năm ≤ 1.000 m: Sau khi xác minh cấp công trình xây dựng theo Bảng này thì hạ xuống một cung cấp nhưng ko thấp hơn cấp l
V

- Đường trên cao trong đô thị xét theo các tiêu chí tại Bảng này với quy mô kết cấu tại mục 2.5.1 Bảng 2 Phụ lục II

a) Số làn xe

≥ 8

6

2; 4

1

b) Tốc độ xây cất (km/h)

≥ 80

60

50

40

20 ÷ 30

1.4.1.4 nút giao thông thông (đồng mức, không giống mức)

Lưu lượng xe kiến thiết quy thay đổi (nghìn xe/ngày đêm)

≥ 30

10 ÷

3 ÷