Áp dụng cấp công trình trong làm chủ hoạt động chi tiêu xây dựng

Theo đó, cấp dự án công trình được quy đinh tại Thông tư 06/2021 được vận dụng làm các đại lý để làm chủ các hoạt động đầu tư xây dựng, đối chọi cử như: 

- xác định thẩm quyền lúc thẩm định báo cáo nghiên cứu vãn khả thi, chất vấn công tác nghiệm thu trong thừa trình xây đắp và khi xong thi công phát hành công trình;

- Phân hạng năng lực vận động xây dựng của những cá nhân, tổ chức triển khai để cấp chứng chỉ năng lực, chứng từ hành nghề chuyển động xây dựng;

- xác minh công trình được miễn giấy tờ xây dựng;

- cai quản chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng;

- khẳng định công trình phải lập quy trình bảo trì;

- xác minh công trình bắt buộc lập hướng dẫn kỹ thuật riêng;…


BỘ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 06/2021/TT-BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH VỀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG vào QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNGĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ hình thức Xây dựngngày 18 mon 6 năm 2014; vẻ ngoài sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của biện pháp Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ phương tiện Kiếntrúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CPngày 26 tháng 01 năm 2021 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quảnlý hóa học lượng, kiến tạo xây dựng và duy trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CPngày 03 tháng 3 năm 2021 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể một số câu chữ về quảnlý dự án chi tiêu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CPngày 17 mon 7 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ Xây dựng;

Theo ý kiến đề nghị của viên trưởng cục Giám định công ty nướcvề quality công trình xây dựng;

Bộ trưởng bộ Xây dựng ban hành Thông bốn quy địnhvề phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong thống trị hoạt cồn đầutư xây dựng.

Bạn đang xem: Công trình hạng 2 là gì

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đốitượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tứ này quy định chi tiết về phân cung cấp công trìnhxây dựng và hướng dẫn vận dụng cấp công trình xây dựng xây dựng trong quản lý các hoạt độngđầu tứ xây dựng theo hiện tượng tại khoản 4 Điều 5 dụng cụ Xây dựngnăm năm trước đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật tại khoản 3 Điều 1 của nguyên tắc sửa đổi, bửa sungmột số điều của giải pháp Xây dựng năm 2020 với khoản 2 Điều 3 Nghịđịnh 06/2021/NĐ-CP.

2. Đối tượng áp dụng

Thông bốn này vận dụng với người quyết định đầu tư,chủ đầu tư, nhà sở hữu, fan quản lý, áp dụng công trình, bên thầu vào nước,nhà thầu nước ngoài, các cơ quan cai quản nhà nước về thiết kế và các tổ chức,cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng trên bờ cõi Việt Nam.

Điều 2. Nguyên tắc xác định cấpcông trình

1. Cấp dự án công trình quy định tại Thông bốn này đượcxác định theo các tiêu chí sau:

a) mức độ quan trọng, bài bản công suất: Áp dụng chotừng công trình hòa bình hoặc một đội hợp các công trình hoặc một dây chuyền sản xuất côngnghệ có nhiều hạng mục thuộc dự án chi tiêu xây dựng công trình xây dựng theo những loạicông trình giải pháp tại Phụ lục I Thông tứ này;

b) quy mô kết cấu: Áp dụng đến từng công trình xây dựng độclập nằm trong dự án đầu tư chi tiêu xây dựng công trình xây dựng theo các loại kết cấu qui định tại
Phụ lục II Thông tứ này.

2. Cấp công trình của một côngtrình chủ quyền là cấp tối đa được xác định theo Phụ lục I cùng Phụ lục II Thôngtư này. Trường vừa lòng công trình chủ quyền không phương pháp trong Phụ lục I Thông tưnày thì cấp công trình được xác minh theo qui định tại Phụ lục II Thông tư nàyvà ngược lại.

3. Cấp công trình xây dựng của một tổ hợp các công trình hoặcmột dây chuyền công nghệ gồm nhiều khuôn khổ được khẳng định như sau:

a) Trường phù hợp tổ hợp những công trình hoặc dây chuyềncông nghệ gồm nhiều hạng mục có phương tiện trong Phụ lục I Thông tứ này thì cấpcông trình được khẳng định theo Phụ lục I Thông tứ này;

b) Trường đúng theo tổ hợp những công trình hoặc dây chuyềncông nghệ có nhiều khuôn khổ không phương tiện trong Phụ lục I Thông tư này thì cấpcông trình được xác định theo cấp của công trình chính (thuộc tổ hợp những côngtrình hoặc dây chuyền sản xuất công nghệ) gồm cấp cao nhất. Cấp của dự án công trình chính xácđịnh theo điều khoản tại khoản 2 Điều này.

4. Cấp công trình của dự án công trình hiện hữu được sửachữa, cải tạo, nâng cấp xác minh như sau:

a) Trường hợp sửa chữa, cải tạo, upgrade làm thayđổi các tiêu chí xác minh cấp dự án công trình quy định tại khoản 1 Điều này thì cấpcông trình của công trình sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp được xác định theoquy định tại Điều này;

b) Trường thích hợp khác với qui định tại điểm a khoảnnày thì cấp công trình của công trình xây dựng trước với sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấpkhông cầm cố đổi.

Điều 3. Áp dụng cấp cho công trìnhtrong làm chủ các hoạt động chi tiêu xây dựng

1. Cấp công trình quy định trên Thông bốn này được ápdụng làm các đại lý để làm chủ các hoạt động đầu tư xây dựng sau:

a) khẳng định thẩm quyền khi thẩm định báo cáo nghiêncứu khả thi; thẩm định hoặc có chủ kiến về technology đối với dự án đầu tư xây dựngsử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư chi tiêu xây dựng có nguy hại tácđộng xấu đến môi trường thiên nhiên có sử dụng technology theo Luật
Chuyển giao công nghệ; thẩm định kiến tạo triển khai sau xây cất cơ sở; kiểmtra công tác sát hoạch trong thừa trình thi công và khi xong thi công xâydựng công trình;

b) Phân hạng năng lực hoạt động xây dựng của các tổchức, cá nhân để cấp chứng chỉ năng lực, chứng từ hành nghề chuyển động xây dựng;

c) khẳng định công trình được miễn giấy phép xây dựng;

d) xác định công trình buộc phải thi tuyển phương án kiếntrúc theo lý lẽ tại khoản 2 Điều 17 mức sử dụng Kiến trúc;

đ) xác định công trình gồm yêu cầu phải lập chỉ dẫnkỹ thuật riêng;

e) xác định công trình có ảnh hưởng lớn mang lại antoàn, công dụng cộng đồng;

g) xác định công trình có yêu cầu phải bảo hiểmtrách nhiệm nghề nghiệp;

h) xác minh công trình nên thực hiện reviews địnhkỳ về bình an của công trình xây dựng trong quá trình sử dụng;

i) Phân cung cấp sự cố công trình xây dựng xây dựng cùng thẩm quyềngiải quyết sự cố công trình xây dựng xây dựng;

k) cai quản chi phí đầu tư xây dựng;

l) xác minh thời hạn với mức tiền bảo hành côngtrình;

m) xác minh công trình phải tạo quy trình bảo trì;

n) các nội dung khác theo phương pháp của điều khoản vềquản lý đầu tư xây dựng công trình.

2. Áp dụng cấp công trình xây dựng để quản lý các hoạt độngđầu tư xây dựng được giải pháp tại điểm a khoản 1 Điều này như sau:

a) Trường hợp dự án chi tiêu xây dựng chỉ có một côngtrình chính độc lập: Áp dụng cấp công trình xác định theo lao lý tại khoản 2 Điều 2 Thông bốn này;

b) Trường hòa hợp dự án đầu tư xây dựng với nhiều côngtrình chính tự do hoặc được xuất bản theo con đường (gồm nhiều công trình bố tríliên tiếp nhau thành tuyến): Áp dụng cung cấp của công trình xây dựng chính có cấp cao nhấtxác định được theo pháp luật tại khoản 2 Điều 2 Thông bốn này;

c) Trường đúng theo dự án đầu tư chi tiêu xây dựng có tổng hợp cáccông trình chính hoặc dây chuyền technology chính với nhiều hạng mục: Áp dụng cấpcông trình khẳng định theo qui định tại khoản 3 Điều 2 Thông tưnày;

d) Trường thích hợp dự án đầu tư xây dựng có khá nhiều tổ hợpcác công trình xây dựng chính, những dây chuyền technology chính hoặc lếu láo hợp: Áp dụng cấpcủa tổ hợp những công trình chính hoặc dây chuyền công nghệ chính bao gồm cấp cao nhấtxác định được theo nguyên lý tại khoản 3 Điều 2 Thông bốn này.

3. Nguyên tắc áp dụng cấp công trình để làm chủ cáchoạt động chi tiêu xây dựng được nguyên lý từ điểm b tới điểm n khoản 1 Điều nàynhư sau:

a) Trường thích hợp phạm vi triển khai cho một công trìnhđộc lập thì vận dụng cấp công trình xác định theo khoản 2 Điều 2Thông bốn này đối với công trình đó;

b) Trường hòa hợp phạm vi triển khai cho một trong những côngtrình nằm trong dự án chi tiêu xây dựng dự án công trình thì vận dụng cấp công trình xác địnhtheo khoản 2 Điều 2 Thông tư này so với từng dự án công trình đượcxét;

c) Trường hòa hợp phạm vi triển khai cho toàn bộ một tổhợp các công trình hoặc toàn bộ một dây chuyền technology gồm nhiều hạng mục thìáp dụng cung cấp công trình xác minh theo luật tại khoản 3 Điều 2Thông tư này. Trường vừa lòng dự án chi tiêu xây dựng dự án công trình theo con đường thì thựchiện theo khí cụ tại điểm d khoản này;

d) Trường vừa lòng phạm vi thực hiện cho một công trình,một số công trình hoặc tổng thể các công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư chi tiêu xây dựng côngtrình theo con đường thì vận dụng cấp công trình xác minh theo khoản2 Điều 2 Thông tư này so với từng công trình thuộc tuyến.

Điều 4. Lý lẽ về gửi tiếp

1. Cấp dự án công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng sẽ đượcquyết định đầu tư trước ngày Thông tư này có hiệu lực thực hành được xác địnhtheo điều khoản của điều khoản tại thời khắc phê duyệt dự án đầu tư chi tiêu xây dựng côngtrình.

2. Trường hợp dự án công trình có điều chỉnh kiến thiết xâydựng sau ngày Thông tư này có hiệu lực:

a) vấn đề điều chỉnh xây dựng xây dựng không làm cho thayđổi những tiêu chí xác minh cấp công trình quy định tại khoản 1 Điều2 Thông tư này thì cung cấp của công trình xây dựng được xác định theo lý lẽ của phápluật tại thời gian phê duyệt y dự án đầu tư xây dựng công trình;

b) vấn đề điều chỉnh kiến thiết xây dựng làm cầm cố đổicác tiêu chí xác định cấp công trình quy định tại khoản 1 Điều2 Thông bốn này thì cấp công trình được khẳng định theo phép tắc tại Thông tưnày.

Điều 5. Hiệu lực hiện hành thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 15tháng 8 năm 2021 và sửa chữa các Thông tư số 03/2016/TT-BXDngày 10 mon 3 năm năm nhâm thìn của bộ trưởng Bộ Xây dựng cơ chế về phân cấp cho côngtrình xây dừng và phía dẫn áp dụng trong cai quản hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng và
Thông bốn số 07/2019/TT-BXD ngày 07 tháng 11năm 2019 của bộ trưởng bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bửa sung, thay thế một sốquy định trên Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

2. Trong quy trình thực hiện nay nếu tất cả vướng mắc đềnghị tổ chức, cá nhân gửi chủ ý về cỗ Xây dựng để thấy xét, giải quyết./.

địa điểm nhận: - Thủ tướng chính phủ nước nhà (để báo cáo); - những Phó Thủ tướng cơ quan chính phủ (để báo cáo); - những Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ sở thuộc bao gồm phủ; - văn phòng và công sở Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - Văn phòng tw Đảng và các Ban của Đảng; - tòa án nhân dân nhân dân về tối cao; - Viện Kiểm gần kề nhân dân về tối cao; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - cơ quan Trung ương của những đoàn thể; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương; - trang web của chính phủ; - công văn (02 bản); - những đơn vị thuộc cỗ Xây dựng; - Cục soát sổ văn bản quy phi pháp luật - bộ Tư pháp; - Sở Xây dựng những tỉnh, tp trực ở trong Trung ương; - Cổng thông tin điện tử của cục Xây dựng; - Lưu: VT, viên GĐ.

KT. BỘ TRƯỞ
NG THỨ TRƯỞ
NG Lê quang quẻ Hùng

PHỤ LỤC I

PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO MỨC ĐỘ quan TRỌNG HOẶCQUY MÔ CÔNG SUẤT(Ban hành dĩ nhiên Thông bốn số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộtrưởng bộ Xây dựng)

Bảng 1.1 Phân cung cấp công trìnhsử dụng cho mục đích dân dụng (công trình dân dụng)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.1.1

Công trình giáo dục, đào tạo

1.1.1.1 bên trẻ, trường mẫu mã giáo, ngôi trường mầm non

Mức độ quan tiền trọng

Cấp III với mọi quy mô

1.1.1.2 Trường đái học

Tổng số học sinh toàn trường

≥ 700

1.1.1.3 ngôi trường trung học tập cơ sở, trường trung học phổ thông, ngôi trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học

Tổng số học sinh toàn trường

≥ 1.350

1.1.1.4 trường đại học, trường cao đẳng; trường trung học chăm nghiệp, trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, ngôi trường nghiệp vụ

Tổng số sinh viên toàn trường

> 8.000

5.000 ÷ 8.000

1.1.2

Công trình y tế

1.1.2.1 khám đa khoa đa khoa, bệnh viện chuyên khoa từ trung ương đến địa phương (Bệnh viện tw không tốt hơn cung cấp I)

Tổng số giường căn bệnh lưu trú

> 1.000

500 ÷ 1.000

250 ÷

1.1.2.2 Trung trung ương thí nghiệm an ninh sinh học tập (Cấp độ bình an sinh học xác minh theo hiện tượng của ngành y tế)

Cấp độ an toàn sinh học tập (ATSH)

ATSH lever 4

ATSH lever 3

ATSH lever 1 và cấp độ 2

1.1.3

Công trình thể thao

1.1.3.1 sân vận động, sân thi đấu các môn thể thao ko kể trời tất cả khán đài (Sân chuyển động quốc gia, sảnh thi đấu quốc gia không bé dại hơn cung cấp I)

Sức chứa của khán đài (nghìn chỗ)

> 40

> 20 ÷ 40

5 ÷ 20

1.1.3.2 đơn vị thi đấu, tập luyện những môn thể thao gồm khán đài (Nhà thi đấu thể thao quốc gia không nhỏ hơn cung cấp I)

Sức cất của khán đài (nghìn chỗ)

> 7,5

5 ÷ 7,5

2 ÷

1.1.3.3 sảnh gôn

Số lỗ

≥ 36

18 ÷

1.1.3.4 Bể bơi, sảnh thể thao xung quanh trời

Mức độ quan tiền trọng

Đạt chuẩn thi đấu thể thao cung cấp quốc gia

Hoạt động thể thao phong trào

1.1.4

Công trình văn hóa

1.1.4.1 Trung trung tâm hội nghị, công ty văn hóa, câu lạc bộ, vũ trường và những công trình văn hóa tập trung đông bạn khác (Trung trung khu hội nghị non sông không nhỏ tuổi hơn cung cấp I)

Tổng sức đựng (nghìn người)

> 3

> 1,2 ÷ 3

> 0,3 ÷ 1,2

≤ 0,3

1.1.4.2 công ty hát, rạp chiếu phim phim, rạp xiếc

Tổng sức chứa người theo dõi (nghìn người)

> 3

> 1,2 ÷ 3

> 0,3 ÷ 1,2

≤ 0,3

1.1.4.3 Bảo tàng, thư viện, triển lãm, công ty trưng bày

Mức độ quan trọng

Quốc gia

Tỉnh, Ngành

Các trường hòa hợp còn lại

1.1.5

Chợ

Số điểm kinh doanh

> 400

≤ 400

1.1.6

Công trình tôn giáo

Mức độ quan liêu trọng

Cấp III với đa số quy mô

1.1.7

Trụ sở ban ngành nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - buôn bản hội

Mức độ quan lại trọng

Nhà Quốc hội, bao phủ Chủ tịch, Trụ sở thiết yếu phủ, Trụ sở trung ương Đảng; những công trình đặc biệt quan trọng khác

Trụ sở thao tác làm việc của thức giấc ủy; HĐND, ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Bộ, Tổng cục và cấp tương đương; tandtc nhân dân, Viện kiểm giáp nhân dân về tối cao, cấp cao

Trụ sở thao tác của thị xã ủy; HĐND, ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp Cục, cung cấp Sở và cấp tương đương; tòa án nhân dân, Viện kiểm gần cạnh nhân cấp tỉnh

Trụ sở thao tác của Đảng ủy, HĐND, ủy ban nhân dân cấp xã; chi cục và cung cấp tương đương; toàn án nhân dân tối cao nhân dân, Viện kiểm gần kề nhân cấp cho huyện

Ghi chú:

- Công trình dân dụng khác có mục tiêu sử dụng phùhợp với loại dự án công trình nêu trong Bảng 1.1 thì thực hiện Bảng 1.1 để xác định cấptheo mức độ đặc trưng hoặc bài bản công suất.

- tham khảo các ví dụ xác minh cấp dự án công trình dân dụngtrong Phụ lục III.

Xem thêm: Báo giá vật liệu xây dựng đại lộc trà vinh, công ty tnhh xây dựng đại lộc

Bảng 1.2 Phân cấp công trìnhsử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp (công trình công nghiệp)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.2.1

Công trình sản xuất vật tư xây dựng, sản phẩm xây dựng

1.2.1.1 khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng (đá vôi xi măng, đất sét nung xi măng, phụ gia xi măng, cao lanh, fenspat, đất sét nung chịu lửa, đất sét nung trắng, cát trắng, đôlômit, đá có tác dụng ốp lát, đá vôi có tác dụng vôi, đá xây dựng, những loại tài nguyên làm vật tư xây dựng khác)

a) công trình có sử dụng vật tư nổ

Mức độ quan tiền trọng

Cấp II với mọi quy mô

b) công trình xây dựng không sử dụng vật liệu nổ

TCS (triệu m3 sản phẩm/năm)

≥ 1

1.2.1.2 xí nghiệp sản xuất clinker, xi măng

TCS (triệu tấn/năm)

≥ 1

1.2.1.3 Trạm nghiền, trạm cung cấp xi măng

TCS (triệu tấn/năm)

≥ 0,3

1.2.1.4 nhà máy sản xuất sản xuất sản phẩm, cấu kiện bê tông thông thường; nhà máy sản xuất sản xuất gạch bê tông

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 150

≤ 150

1.2.1.5 nhà máy sản xuất sản xuất cấu kiện bê tông ly tâm, cấu kiện bê tông ứng lực trước, tấm tường bê tông trống rỗng đúc sẵn

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 150

30 ÷ 150

1.2.1.6 nhà máy sản xuất sản xuất gạch bê tông nhẹ, tấm tường sử dụng bê tông nhẹ

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 200

100 ÷ 200

1.2.1.7 nhà máy sản xuất gạch, ngói đất nung nung

TCS (triệu viên gạch men QTC/năm)

> 40

20 ÷ 40

1.2.1.8 xí nghiệp sản xuất thành phầm ốp, lát

a) xí nghiệp sản xuất sản xuất gạch ốp gốm ốp lát

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

> 5

3 ÷ 5

b) nhà máy sản xuất đá ốp lát nhân tạo

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

c) nhà máy sản xuất sản xuất đá ốp lát tự nhiên

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 0,3

0,1 ÷ 0,3

1.2.1.9 nhà máy sản xuất sản xuất sứ vệ sinh

TCS (triệu sản phẩm/năm)

>1

0,3 ÷ 1

1.2.1.10 nhà máy sản xuất kính xây dựng

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

≥ 20

1.2.1.11. Nhà máy sản xuất thành phầm từ kính (kính tôi, kính hộp, kính nhiều lớp...)

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

≥ 0,2

1.2.1.12 nhà máy sản xuất vôi công nghiệp và các thành phầm sau vôi

TCS (triệu tấn sản phẩm/năm)

> 0,3

0,1 ÷ 0,3

1.2.1.13 xí nghiệp sản xuất sản xuất vật tư chịu lửa

TCS (nghìn tấn sản phẩm/năm

>10

5 ÷ 10

1.2.1.14 xí nghiệp sản xuất tẩm lợp xi-măng cốt sợi

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

≥0,3

1.2.1.15 nhà máy sản xuất sản xuất vữa khô

TCS (triệu tấn sản phẩm/năm)

≥0,3

1.2.1.16 nhà máy sản xuất sản xuất tấm thạch cao

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

>20

10 ÷ 20

1.2.2

Công trình luyện kim với cơ khí chế tạo

1.2.2.1 nhà máy sản xuất luyện kim

a) xí nghiệp sản xuất luyện kim mầu

TSL (triệu tấn thành phẩm/năm)

> 0,5

0,1 ÷ 0,5

b) xí nghiệp luyện, cán thép

TSL (triệu tấn thành phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

1.2.2.2 Khu phối hợp gang thép

Dung tích lò cao (nghìn m3)

> 1

≤ 1

1.2.2.3 bên máy sản xuất máy cồn lực với máy nông nghiệp

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 5

2,5 ÷ 5

1.2.2.4 nhà máy chế tạo máy pháp luật và thứ công nghiệp

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

1.2.2.5 bên máy chế tạo thiết bị nâng hạ

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 200

≤ 200

1.2.2.6 công ty máy chế tạo máy xây dựng

a) xí nghiệp sản xuất sản xuất, đính thêm ráp thiết bị ủi, sản phẩm đào, thứ xúc

TSL (sản phẩm/năm)

> 250

≤ 250

b) nhà máy sản xuất sản xuất, đính thêm ráp xe pháo lu tĩnh và lu rung

TSL (sản phẩm/năm)

> 130

≤ 130

c) nhà máy sản xuất sản xuất, gắn ráp cẩu từ hành

TSL (sản phẩm/năm)

> 40

≤ 40

1.2.2.7 nhà máy chế tạo thiết bị toàn bộ

TSL (nghìn tấn thiết bị/năm)

> 10

5 ÷ 10

1.2.2.8 xí nghiệp sản xuất, lắp ráp phương tiện đi lại giao thông

a) nhà máy sản xuất, đính thêm ráp ô tô

TSL (nghìn xe cộ năm)

> 10

5 ÷ 10

b) nhà máy sản xuất, lắp ráp xe cộ máy

TSL (nghìn xe năm)

> 500

≤ 500

c) xí nghiệp sản xuất, lắp ráp đầu trang bị tàu hỏa

TSL (nghìn đầu máy/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

d) đại lý đóng mới phương tiện thủy nội địa

Tải trọng của tàu (nghìn DWT)

> 30

10 ÷ 30

5 ÷

đ) cơ sở đóng new tàu biển

Tải trọng của tàu (nghìn DWT)

> 70

> 40 ÷ 70

> đôi mươi ÷ 40

> 5 ÷ 20

≤ 5

1.2.3

Công trình khai quật mỏ và chế tao khoáng sản

1.2.3.1 Mỏ than hầm lò

TSL (triệu tấn than/năm)

> 1

0,3 ÷ 1

1.2.3.2 Mỏ quặng hầm lò

TSL (triệu tấn quặng/năm)

> 3

1 ÷ 3

1.2.3.3 Mỏ than lộ thiên

TSL (triệu tấn than/năm)

≥ 2

1.2.3.4 Mỏ quặng lộ thiên

TSL (triệu tấn quặng/năm)

≥ 2

1.2.3.5 xí nghiệp sàng tuyển chọn than

TSL (triệu tấn/năm)

> 5

2 ÷ 5

1.2.3.6 xí nghiệp sản xuất tuyển/làm nhiều quặng (bao bao gồm cả tuyển chọn quặng bô xít)

TSL (triệu tấn/năm)

> 7

3 ÷ 7

1.2.3.7 công trình xây dựng sản xuất alumin

Mức độ quan lại trọng

Cấp I với đa số quy mô

1.2.4

Công trình dầu khí

1.2.4.1 Công trình khai thác trên đại dương (giàn khai thác)

Mức độ quan trọng

Cấp I với đa số quy mô

1.2.4.2 công trình xây dựng lọc dầu

TCS (triệu tấn /năm)

≥ 10

1.2.4.3 công trình chế phát triển thành khí

TCS (triệu m3 khí/ngày)

≥ 10

1.2.4.4 công trình sản xuất xăng sinh học

TCS (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 500

200 ÷ 500

1.2.4.5 Kho xăng dầu

Tổng thể tích chứa (nghìn m3)

>100

5 ÷ 100

0,21 ÷

1.2.4.6 Kho cất khí hóa lỏng, trạm phân tách nạp khí hóa lỏng

Tổng bề mặt chứa (nghìn m3)

> 100

5 ÷ 100

1.2.5

Công trình năng lượng

1.2.5.1 công trình nhiệt điện

TCS (MW)

> 2.000

600 ÷ 2.000

50 ÷

1.2.5.2 dự án công trình điện hạt nhân

Mức độ quan liêu trọng

Cấp quan trọng với hầu như quy mô

1.2.5.3 dự án công trình thủy điện

a) đơn vị máy

Tổng công suất lắp trang bị (MW)

> 1.000

> 50 ÷ 1.000

> 30 ÷ 50

≤ 30

b) hồ nước chứa

Dung tích hồ chứa nước ứng với mực nước dâng thông thường (triệu m3)

> 1.000

> 200 ÷ 1.000

> đôi mươi ÷ 200

≥ 3 ÷ 20

c) Đập dưng nước

(Quy tế bào và đặc điểm của đập)

Đập vật liệu đất, đất - đá có chiều cao lớn nhất (m)

A

> 100

> 70 ÷ 100

> 25 ÷ 70

>10 ÷ 25

≤ 10

B

> 35 ÷ 75

> 15 ÷ 35

> 8 ÷ 15

≤ 8

C

> 15 ÷ 25

> 5 ÷ 15

≤ 5

Đập bê tông, bê tông cốt thép bao gồm chiều cao lớn nhất (m)

A

> 100

> 60 ÷ 100

> 25 ÷ 60

> 10 ÷ 25

≤ 10

B

> 25 ÷ 50

> 10 ÷ 25

> 5 ÷ 10

≤ 5

C

> 10 ÷ 20

> 5 ÷ 10

≤ 5

Ghi chú:

1. Cung cấp của công trình xây dựng thủy điện là cấp cao nhất xác định được theo các tiêu chuẩn phân cấp Nhà máy, Hồ cất nước với Đập dâng nước (trong đó A, B, C là đội địa chất nền điển hình: nhóm A nền là đá; đội B nền là khu đất cát, khu đất hòn thô, đất sét ở tâm lý cứng với nửa cứng; đội C nền là đất sét nung bão hòa nước sống trạng thái dẻo).

Riêng đối với công trình thủy điện tích năng: Sau khi xác định được cấp theo lý lẽ của mục này thì hạ xuống một cấp nhưng không nhỏ dại hơn cấp cho III trong hầu hết trường hợp.

2. Cấp cho công trình của những công trình trên “Tuyến năng lượng” như cửa ngõ nhận nước, Đường dẫn (kênh, cống, mặt đường hầm), Tháp điều áp, Đường ống áp lực, Kênh xả hoặc Hầm xả nước, ... được xác định theo cấp ở trong phòng máy thủy điện luật tại điểm a mục 1.2.5.3.

3. Cấp cho công trình của những công trình trên “Tuyến đầu mối” như Đập dâng nước, Tràn xả mặt, Tràn xả sâu, Tràn sự cố, dự án công trình lấy nước khác, ... được xác minh theo cung cấp của Đập dưng nước qui định tại điểm c mục 1.2.5.3.

4. Các công trình tương quan khác như Nhà cai quản vận hành, Tường rào, Đường giao thông, ... Trong dự án xây dựng công trình xây dựng thủy điện được xác minh cấp dự án công trình tương ứng cùng với loại công trình xây dựng theo trả lời trong Thông tứ này.

1.2.5.4 dự án công trình điện gió

TCS (MW)

≥ 50

> 15 ÷

> 3 ÷ 15

≤ 3

1.2.5.5 công trình xây dựng điện mặt trời

TCS (MW)

≥ 50

> 15 ÷

> 3 ÷ 15

≤ 3

1.2.5.6 công trình điện địa nhiệt

TCS (MW)

> 10

5 ÷ 10

1.2.5.7 dự án công trình điện thủy triều

TCS (MW)

> 50

30 ÷ 50

1.2.5.8 dự án công trình điện rác

TCS (MW)

> 70

> 15 ÷ 70

5 ÷ 15

1.2.5.9 dự án công trình điện sinh khối

TCS (MW)

> 30

10 ÷ 30

1.2.5.10 dự án công trình điện khí biogas

TCS (MW)

> 15

5 ÷ 15

1.2.5.11 Đường dây với trạm biến đổi áp

Điện áp (k
V)

≥ 500

220

110

> 35 ÷

≤ 35

1.2.5.12 cửa hàng/Trạm kinh doanh nhỏ xăng, dầu, khí hóa lỏng; trạm cấp/sạc điện, pin sạc điện.

Mức độ quan trọng

Cấp III với đa số quy mô

1.2.6

Công trình hóa chất

1.2.6.1 dự án công trình sản xuất sản phẩm phân bón cùng hóa chất bảo đảm an toàn thực vật

a) công trình xây dựng sản xuất phân bón đơn, phức hợp (có phản ứng hóa học, bao gồm: Urê, DAP, MAP, SA, NPK phức hợp, supe lân, ...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 50

10 ÷

b) dự án công trình sản xuất phân bón không giống (trộn, lếu hợp, cách thức nhiệt, vi sinh... - ko phát sinh những phản ứng hóa học)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 300

100 ÷

c) dự án công trình sản xuất, trạm tách nạp, san tách đóng gói thành phầm hóa chất bảo đảm thực vật

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 15

10 ÷ 15

1.2.6.2 công trình xây dựng sản xuất thành phầm hóa chất cơ bản, hóa dầu, hóa dược, hóa mỹ phẩm và hóa chất khác

a) công trình sản xuất chất hóa học cơ bạn dạng (axít, kiềm, clo...), hóa chất nguy khốn độc hại, chất hóa học vô cơ, hữu cơ, hóa chất công nghiệp không giống (bao bao gồm hóa hóa học tinh khiết, muối, thuốc tuyển quặng apatit...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 10

b) công trình xây dựng sản xuất, kho trạm chiết nạp sản phẩm hóa dầu (nguyên liệu vật liệu bằng nhựa PP, PE, PVC, PS, ABS, PET, SV, sợi, DOP, SM, VCM, Polystyren, PTA, MEG, BTX, cao su tổng hợp với các sản phẩm khác)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 50

c) dự án công trình sản xuất thành phầm hóa được (chiết xuất, tinh chế hoạt chất vạn vật thiên nhiên và tổng hòa hợp từ hóa chất)

Ghi chú: Không bao hàm công trình sản xuất thuốc cùng vật tư y tế: sơ chế, bào chế, cấp dưỡng thuốc đông y

Mức độ quan liêu trọng

Cấp I với tất cả quy mô

d) công trình xây dựng sản xuất các thành phầm tẩy rửa, chất làm đẹp (kem giặt, bột giặt, nước rửa rửa, xà chống giặt; dầu gội đầu, sữa tắm, kem tấn công răng, xà chống tắm, ...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 15

10 ÷

1.2.6.3 công trình sản xuất thành phầm nguồn năng lượng điện hóa học

a) công trình xây dựng sản xuất pin hóa học

TSL (triệu viên/năm)

> 250

150 ÷ 250

b) dự án công trình sản xuất, tái chế ắc quy

TSL (nghìn k
Wh/năm)

> 300

100 ÷ 300

c) công trình xây dựng sản xuất que hàn

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 3

1.2.6.4 dự án công trình sản xuất, kho trạm tách nạp nội khí nghiệp (O2, N2, Ar, CO, CO2, He, H2, Xe, CH4, C2H2 và các khí công nghiệp khác)

a) dự án công trình sản xuất khí công nghiệp

TSL (nghìn m3 khí/h)

> 15

8,5 ÷ 15

b) Kho trạm tách nạp nội công nghiệp

Sức chứa lớn số 1 (tấn)

≥ 100

1.2.6.5 công trình xây dựng sản xuất sản phẩm cao su

a) dự án công trình sản xuất săm, lốp ô lô, đồ vật kéo

TSL (triệu chiếc/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

b) dự án công trình sản xuất săm, lốp xe tế bào tô, xe đạp

TSL (triệu chiếc/năm)

> 5

1 ÷ 5

c) công trình xây dựng sản xuất băng tải

TSL (nghìn mét vuông sản phẩm/năm)

> 500

200 ÷ 500

d) công trình xây dựng sản xuất cao su đặc kỹ thuật

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 1.5

0,5 ÷ 1,5

1.2.6.6 dự án công trình sản xuất sơn, mực in

a) dự án công trình sản xuất sơn

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 100

> trăng tròn ÷ 100

10 ÷ 20

b) dự án công trình sản xuất mực in

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 20

5 ÷ 20

1.2.6.7 dự án công trình tuyển quặng apatit

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 100

1.2.6.8 công trình sản xuất, chứa vật liệu nổ, tiền hóa học thuốc nổ

a) dự án công trình sản xuất vật liệu nố công nghiệp, tiền hóa học thuốc nổ

Mức độ quan liêu trọng

Cấp đặc trưng với hồ hết quy mô

b) Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp

Kho hầm lò, kho ngầm

Mức độ quan liêu trọng

Cấp I với đa số quy mô

Kho cố định nổi với nửa ngầm

Sức đựng (tấn)

> 10

≤ 10

Kho lưu động

Mức độ quan liêu trọng

Cấp II với tất cả quy mô

c) Kho cất tiền chất thuốc nổ

Kho hầm lò, kho ngầm

Mức độ quan tiền trọng

Cấp I với mọi quy mô

Kho thắt chặt và cố định nổi với nửa ngầm

Sức đựng (tấn)

> 50

≤ 50

Kho lưu động

Mức độ quan lại trọng

Cấp II với đa số quy mô

1.2.7

Công trình công nghiệp nhẹ

1.2.7.1 Công nghiệp thực phẩm

a) xí nghiệp sản xuất sữa

TSL (triệu lít/năm)

> 100

30 ÷ 100

b) nhà máy sản xuất bánh kẹo, mỳ ăn uống liền

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 25

5÷25

c) nhà máy sản xuất sản xuất dầu ăn, mùi hương liệu

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 150

50 ÷150

d) xí nghiệp sản xuất sản xuất rượu, bia, nước giải khát

TSL (triệu lít/năm)

> 100

25 ÷ 100

1.2.7.2 Công nghiệp tiêu dùng

a) xí nghiệp xơ sợi

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 75

30 ÷ 75

b) nhà máy sản xuất dệt

TSL (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 25

5 ÷ 25

c) xí nghiệp in, nhuộm (ngành dệt, may)

TSL (triệu m2 sản phẩm/năm)

> 35

10 ÷ 35

d) xí nghiệp sản xuất các thành phầm may

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 10

2 ÷ 10

đ) xí nghiệp thuộc da và tiếp tế các thành phầm từ da

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 12

1 ÷ 12

e) nhà máy sản xuất các thành phầm nhựa

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 15

2 ÷ 15

g) xí nghiệp sản xuất sản xuất vật sành sứ, thủy tinh

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 25

3 ÷ 25

h) xí nghiệp bột giấy và giấy

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 100

60 ÷ 100

i) xí nghiệp sản xuất sản xuất dung dịch lá

TSL (triệu bao thuốc lá/năm)

> 200

50 ÷ 200

k) nhà máy sản xuất/lắp ráp điện tử (ti vi, laptop và thành phầm tương đương), điện lạnh (điều hòa, tủ giá và sản phẩm tương đương)

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 300

100 ÷ 300

l) bên máy sản xuất linh kiện, phụ tùng thông tin và năng lượng điện tử (mạch in điện tử, IC và thành phầm tương đương)

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 400

300 ÷ 400

m) nhà máy in tiền

Mức độ quan lại trọng

Cấp quan trọng với hầu như quy mô

1.2.7.3 Công nghiệp chế tao nông, thủy với hải sản

a) nhà máy sản xuất chế trở nên thủy, hải sản

TSL (tấn nguyên liệu/ngày)

> 300

100 ÷ 300

b) xí nghiệp sản xuất chế đổi mới đồ hộp

TSL (tấn nguyên liệu/ngày)

≥ 100

c) nhà máy xay xát, vệ sinh bóng gạo

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 200

100 ÷ 200

1 ÷

Ghichú:

- công trình xây dựng công nghiệp khác cómục đích sử dụng cân xứng với loại công trình nêu vào Bảng 1.2 thì thực hiện Bảng1.2 để xác định cấp theo nút độ đặc biệt quan trọng hoặc bài bản công suất.

- các chữ viết tắt vào Bảng1.2: TCS là Tổng công suất; TSL là Tổng sản lượng - Tổng công suất (hoặc Tổng sảnlượng) được xem cho cục bộ các dây chuyền technology thuộc dự án: QTC là quytiêu chuẩn.

- xem thêm các ví dụ khẳng định cấpcông trình công nghiệp trong Phụ lục III.

Bảng 1.3Phân cấp cho công trình hỗ trợ cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật (công trình hạ tầngkỹ thuật)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.3.1

Công trình cung cấp nước

1.3.1.1 nhà máy sản xuất nước, công trình xử lý nước sạch mát (bao gồm cả công trình xử lý bùn cặn)

TCS (nghìn m3/ngày đêm)

≥ 30

10 ÷

1.3.1.2 Trạm bơm nước thô, nước sạch sẽ hoặc tăng áp (bao gồm cả bể cất nước giả dụ có)

TCS (nghìn m3/ngày đêm )

≥ 40

12 ÷

1.3.2

Công trình thoát nước

1.3.2.1 hồ điều hòa

Diện tích (ha)

≥ 20

15 ÷

1 ÷

1.3.2.2 Trạm bơm nước mưa (bao gồm cả bể cất nước giả dụ có)

TCS (m3/s)

≥ 25

10 ÷

1.3.2.3 dự án công trình xử lý nước thải

TCS (nghìn m3/ngày đêm)

≥ 20

10 ÷

1.3.2.4 Trạm bơm nước thải (bao tất cả cả bể cất nước nếu có)

TCS (m3/h)

≥ 1.200

700 ÷

1.3.2.5 công trình xử lý bùn

TCS (m3/ngày đêm)

≥ 1.000

200 ÷

1.3.3

Công trình xử lý chất thải rắn (CTR)

1.3.3.1 cơ sở xử lý CTR thông thường

a) Trạm trung chuyển

TCS (tấn/ngày đêm)

≥ 500

200 ÷

100 ÷

b) các đại lý xử lý CTR

TCS (tấn/ngày đêm)

≥ 500

200 ÷

50 ÷

1.3.3.2 các đại lý xử lý CTR nguy hại

TCS (tấn/ngày đêm)

> 100

20 ÷ 100

1.3.4

Công viên cây xanh

Diện tích (ha)

> 20

10 ÷ 20

5 ÷

1.3.5

Nghĩa trang

Nghĩa trang Quốc gia: cấp I với tất cả quy mô.

Diện tích (ha)

> 60

30 ÷ 60

10 ÷

1.3.6

Nhà tang lễ

Mức độ quan tiền trọng

Nhà tang lễ Quốc gia: cung cấp I; những trường hòa hợp khác: cung cấp II.

1.3.7

Cơ Sở hỏa táng

Mức độ quan lại trọng

Cấp II với mọi quy mô.

1.3.8

Nhà nhằm xe ô tô; sân bến bãi để xe, sản phẩm công nghệ móc, thiết bị

1.3.8.1 Nhà nhằm xe xe hơi ngầm*

Số địa điểm để xe pháo ô tô

≥ 500

300 ÷

1.3.8.2 Nhà nhằm xe ô tô nổi*

≥ 1.000

500 ÷

100 ÷

1.3.8.3 Sân bến bãi để xe, trang bị móc, máy (không bao gồm mái che)

Tổng diện tích (ha)

> 2,5

≤ 2,5

1.3.9

Đường cấp cho truyền dấu hiệu viễn thông

Mức độ quan trọng

Liên quốc gia

Liên tỉnh

Nội tỉnh

Ghi chú:

- dự án công trình hạ tầng chuyên môn kháccó mục đích sử dụng tương xứng với loại công trình nêu vào Bảng 1.3 thì sử dụng
Bảng 1.3 để khẳng định cấp theo nấc độ quan trọng hoặc bài bản công suất.

- các chữ viết tắt trong Bảng 1.3:TCS là Tổng năng suất tính cho toàn thể các dây chuyền công nghệ thuộc dự án.

- (*): Đối với Nhà để xe ô tôthì khu vực để xe xe hơi được xét cho xe hơi chở fan đến 9 nơi hoặc xe xe hơi tải dưới3.500 kg. Trường hòa hợp Nhà để xe láo hợp bao gồm xe ô tô và xe xe máy (xe đính thêm máy)thì quy đổi 6 vị trí để xe mô tô (xe lắp máy) tương đương với cùng một chỗ nhằm xe ô tô.

- tìm hiểu thêm các ví dụ xác định cấpcông trình hạ tầng chuyên môn trong Phụ lục III.

Bảng 1.4Phân cấp công trình phục vụ giao thông vận tải (công trình giao thông)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.4.1

Công trình đường bộ

1.4.1.1 Đường xe hơi cao tốc

Tốc độ kiến tạo (km/h)

> 100

100

80; 60

1.4.1.2 Đường ô tô

Lưu lượng (nghìn xe quy đổi/ngày đêm)

hoặc

Tốc độ xây đắp (km/h)

> 30

hoặc

> 100

10 ÷ 30

hoặc

100

3 ÷

hoặc

80

0,5 ÷

hoặc

60

hoặc

1.4.1.3 Đường vào đô thị:

- xác minh cấp công trình theo tất cả các tiêu chuẩn phân cấp, mang cấp tối đa xác định được thiết kế cấp công trình.

- Đối với con đường trong đô thị tất cả tổng chiều dài ≤ 1.000 m: Sau khi xác định cấp dự án công trình theo Bảng này thì hạ xuống một cấp cho nhưng không thấp hơn cấp l
V

- Đường bên trên cao trong city xét theo các tiêu chuẩn tại Bảng này cùng quy tế bào kết cấu tại mục 2.5.1 Bảng 2 Phụ lục II

a) Số làn xe

≥ 8

6

2; 4

1

b) Tốc độ thi công (km/h)

≥ 80

60

50

40

20 ÷ 30

1.4.1.4 điểm giao thông thông (đồng mức, không giống mức)

Lưu lượng xe kiến tạo quy thay đổi (nghìn xe/ngày đêm)

≥ 30

10 ÷

3 ÷