constructor, engineer là các bạn dạng dịch số 1 của "kỹ sư xây dựng" thành tiếng Anh. Câu dịch mẫu: sau thời điểm bà ấy chết, tôi sẽ phát triển thành một kỹ sư xây dựng. ↔ As soon as she dies, I'm gonna become a civil engineer.


Sau lúc bà ấy chết, tôi sẽ biến một kỹ sư xây dựng.

As soon as she dies, I'm gonna become a civil engineer.


*

*

Afterward, he worked as a construction engineer at the Leningrad artillery Marine Research Institute.

Bạn đang xem: Kỹ sư xây dựng tiếng anh là gì


He was apprenticed as a building engineer through 1934 and 1935, spending most of that period in Odessa.
Manfred Curbach (* sinh ngày 28 mon 9 năm 1956 trên Dortmund) là kỹ sư xây dựng và giảng viên người Đức.
Manfred Curbach (born 28 September 1956 in Dortmund) is a German civil engineer & university professor.
William Burges sinh ngày 2 mon 12 năm 1827, là con trai của Alfred Burges (1796-1886), một kỹ sư xây dựng nhiều có.
Năm 1951, Popovich giỏi nghiệp kỹ sư xây dựng từ 1 trường kỹ thuật ở Magnitogorsk cùng nhận bằng phi công.
In 1951, Popovich graduated as a construction engineer from a technical school in Magnitogorsk, as well as receiving a pilot"s degree.
Problem is the engineers building the goddamn things are getting picked off by one single sniper from deep behind the wall.
Một ngày nọ, tôi bàn luận Kinh Thánh với 1 kỹ sư xây dựng; ông thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều thầy tu loại Tên.
One day I started a Bible discussion with a civil engineer who was in close liên hệ with Jesuit teachers.
Nguyễn Đăng Cao Đại là kỹ sư xây dựng với một người ủng hộ nhân quyền, giúp cung ứng các phạm nhân nhân chủ yếu trị.
Nguyen Dang Cao dẻo is a construction engineer and a human rights advocate who has helped tư vấn political prisoners.
Ông gia nhập thủy quân Hoa Kỳ và ngày 26 tháng 10 năm 1881, được ủy nhiệm làm cho kỹ sư xây dựng, với tầm trung bình tương đối.
He joined the United States Navy và on October 26, 1881, was commissioned as a civil engineer, with the relative rank of lieutenant.
Mùa Xuân 1942 – ngày xuân 1944 — những khóa học quan trọng đặc biệt 3 mon cho phần đa kỹ sư điện, kỹ sư xây dựng ước đường, kỹ sư nông nghiệp...
Spring 1942 – Spring 1944: Special three-month courses for electrical engineers, road and bridge civil engineers, agrarian engineers, etc. Were working in the premises, of the present Mechanical giải pháp công nghệ Department.
Cô đang giành được học tập bổng nhằm theo học Đại học bang Tennessee, chỗ cô tốt nghiệp nhiều loại giỏi, lấy bởi Kỹ sư Xây dựng.
She earned a scholarship to attend Tennessee State University where she graduated with honors, earning a degree in Civil Engineering.
Sau khi thao tác như một kỹ sư xây dựng làm việc California, Norton trở về Đại học Washington nhằm học triết học, lấy bởi thạc sĩ vào thời điểm năm 1962.
After working as a civil engineer in California, Norton returned lớn Washington University khổng lồ study philosophy, earning a Master"s degree in 1962.

Xem thêm: Vật liệu làm cầu thang - ưu, nhược điểm của 6 phổ biến hiện nay


Anh Adhikari là 1 kỹ sư xây dựng con đường sá, trường học, với các khối hệ thống nước sạch, những vấn đề này đã ban phước mang lại nhiều cộng đồng nhỏ.
Brother Adhikari is an engineer who has built roads, schools, và clean water systems that have blessed many small communities.
Cha bà là 1 kỹ sư xây dựng và doanh nhân, bạn sở hữu công ty xây dựng của riêng rẽ mình, còn mẹ bà là một trong giáo viên đái học.
Her father was a civil engineer and entrepreneur, who owned his own construction company, và her mother was an elementary school teacher.
Bạn có tất cả những người cần mẫn - bất cứ điều gì họ - những bác sĩ, luật pháp , kỹ sư, xây dựng công nhân - họ rất có thể làm bất cứ điều gì.
Gia đình ông tới từ Juiz de Fora, Minas Gerais, chỗ ông béo lên và đổi thay kỹ sư xây dựng năm 1955, xuất sắc nghiệp trường kỹ thuật của Juiz de Fora. ^ Janeiro.
His family was from Juiz de Fora, Minas Gerais, where he grew up & became a civil engineer in 1955, graduating from the School of Engineering of Juiz de Fora.
Vào trong thời gian 1930, một thiếu nữ tên là Mary Elizabeth Woods... Vẫn đọc về một kỹ sư xây dựng tạo thành một rạp chiếu phim phim cho lái xe vào sinh sống Camden, New Jersey.
In the 1930s, a woman named Mary Elizabeth Woods, read about a chemical magnate who had created the drive-in theater in Camden, New Jersey.
Danh sách truy nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Để giao hàng việc học tiếng Anh dành cho người đi làm, xaydungmh.com xin share 49 chức danh bởi tiếng Anh lĩnh vực xây dựng cùng chủng loại đoạn hội thoại phỏng vấn chuyên ngành. Nếu như bạn vẫn đã loay hoay kiếm tìm tài liệu học tập tiếng Anh tương xứng với bản thân và công việc và nghề nghiệp thì hãy tham khảo ngay nội dung bài viết dưới trên đây nhé!

I. 49 CHỨC DANH BẰNG TIẾNG ANH LĨNH VỰC XÂY DỰNG:

STTTiếng AnhPhiên âmNghĩa giờ đồng hồ Việt
1People on site/ˈpiː.pəl ˌɑːnˈsaɪt/Người ngơi nghỉ công trường
2Heavy equipment/’hevi i’kwipmənt/Thiết bị thi công
3Plants & equipment/plɑ:nts/,/i’kwipmənt/Xưởng với thiết bị
4Owner/’ounə/Chủ nhà, công ty đầu tư
5Contracting officer/ˈkɑːn.trækting ˈɒf.ɪ.sər/Viên chức làm chủ hợp đồng
6Owner’s representative/’əʊnəs ,repri’zentətiv//’əʊnəs ,repri’zentətiv/
7Contracting officer’s representative/kɑːn.trækting ˈɒf.ɪ.sər rep.rɪˈzen.tə.tɪv/Đại diện viên chức quản lý hợp đồng
8Consultant/kən’sʌltənt/Tư vấn
9Superintending Officer/ˌsuːpərɪnˈtendin ‘ɔfisə/Nhân viên giám sát
10Resident architect/’rezidənt ‘ɑ:kitekt/Kiến trúc sư hay trú
11Supervisor/’sju:pəvaizə/giám sát
12Site manager/sait ‘mæniʤə/Trưởng công trình
13Officer in charge of safe và hygiene/ˈɒfɪsər ɪn ʧɑːʤ ɒv seɪf ænd ˈhaɪʤiːn/Viên chức phụ trách vệ sinh bình an lao đụng và môi trường.
14Quality engineer/’kwɔliti ,enʤi’niə/Kỹ sư đảm bảo an toàn chất lượng
15Site engineer/sait ,enʤi’niə/Kỹ sư công trường
16Chief of construction group/ʧiːf ɒv kənˈstrʌkʃᵊn ɡruːp/đội trưởng
17Foreman/’fɔ:mən/Cai, tổ trưởng
18Structural engineer/’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/Kỹ sư kết cấu
19Construction engineer/kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/Kỹ sư xây dựng
20Civil engineer/’sivl ,enʤi’niə/Kỹ sư xây đắp dân dụng
21Electrical engineer/i’lektrikəl ,enʤi’niə/Kỹ sư điện
22Water works engineer/’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/Kỹ sư cách xử trí nước
23Sanitary engineer/’sænitəri ,enʤi’niə/Kỹ sư cấp nước
24Mechanical engineer/mi’kænikəl ,enʤi’niə/Kỹ sư cơ khí
25Chemical engineer/’kemikəl ,enʤi’niə/Kỹ sư hóa
26Soil engineer/sɔil ,enʤi’niə/Kỹ sư địa chất
27Surveyor/sə:’veiə/Trắc đạt viên, khảo sát điều tra viên
28Quantity surveyor/’kwɔntiti sə:’veiə/Dự toán viên
29Draftsman = Draughtsman (US)/ˈdrɑːftsmən/Hoạ viên /người phân phát thảo
30Craftsman/’krɑ:ftsmən/:Nghệ nhân
31Storekeeper/’stɔ:,ki:pə/Thủ kho
32Guard / Watchman/gɑ:d/Bảo vệ
33Worker/’wə:kə/Công nhân
34Mate/meit/Thợ phụ
35Apprentice/ə’prentis/Người học tập việc
36Laborer/ˈleɪ.bər.ər/Lao hễ phổ thông
37Skilled workman/skɪld ˈwɜːkmən/Thợ lành nghề
38Mason = Bricklayer/’meisn/ = /’brik,leiə/Thợ hồ
39Plasterer/’plɑ:stərə/Thợ hồ nước (thợ trát)
40Carpenter/’kɑ:pintə/Thợ mộc sàn nhà, coffa
41Joiner/’ʤɔinə/Thợ mộc bàn ghế, tô điểm nội thất
42Electrician/ilek’triʃn/Thợ điện
43Plumber/’plʌmə/Thợ ống nước
44Steel-fixer/stiːl-ˈfɪksə/Thợ fe (cốt thép)
45Welder/weld/Thợ hàn
46Scaffolder/’skæfəld/Thợ giàn giáo
47Contractor/kən’træktə/Nhà thầu
48Main contractor/meɪn kənˈtræktə/Nhà thầu chính
49Sub-contractor/sʌb-kənˈtræktə/Nhà thầu phụ

II. HỘI THOẠI PHỎNG VẤN BẰNG TIẾNG ANH LĨNH VỰC XÂY DỰNG:

*

Đoạn 1: 

A: Good morning! How are you today?

(Xin kính chào ! lúc này bạn cụ nào?)

B: Good morning! I’m fine. Thank you!

(Xin chào! Tôi ổn. Xin cảm ơn!)

A: Could you tell me about yourself?

(Bạn nói theo một cách khác cho tôi biết về phần mình không?)

B: My name is Tran Bao Trung. I’m 25 years old, & now I’m living in Ha Noi city.

(Tên tôi là nai lưng Bảo Trung. Tôi 25 tuổi, và lúc này tôi đang sinh sống ở Hà Nội.)

A: Have you graduated yet?

(Bạn đã tốt nghiệp chưa?)

B: Yes. I graduated from National University of Civil Engineering in 2015. My major is civil engineering. I have worked as a civil engineer at ABC company since năm ngoái after graduating.

(Vâng. Tôi đã xuất sắc nghiệp trường đại học xây dựng năm 2015. Siêng ngành phát hành dân dụng. Tôi đã thao tác ở địa chỉ kỹ sư xây cất tại công ty ABC từ năm 2015 sau khi tốt nghiệp.)

A: So, what are your roles at this position?

(Vậy, vai trò của khách hàng tại địa điểm này là gì?)

B: My main duties include design construction draws, setting up Quantity surveying, and working as a supervisor.

(Nhiệm vụ bao gồm của tôi là xây dựng các bạn dạng vẽ xây dựng, lập Bảng dự toán khối lượng, và có tác dụng giám sát)

A: Why vì you think you would vì chưng well at this job?

(Tại sao bạn nghĩ bạn sẽ làm tốt các bước này?)

B: I believe that I will do well in this job, because I have the relevant skills and experience. I also have the drive, interest và determination to lớn make a real success of this role.

(Tôi tin tưởng rằng tôi tôi sẽ làm cho tốt quá trình này, chính vì tôi bao hàm kỹ năng cân xứng và ghê nghiệm. Tôi cũng có thể có sự nỗ lực, niềm thương mến và sự xác minh để tạo cho thành công đích thực với vai trò công việc này.)

A: Thanks for your answer. We will consider your interview today, và reply khổng lồ you via thư điện tử tomorrow.

(Cảm ơn vì chưng câu trả lời. Công ty chúng tôi sẽ chăm chú phần bỏng vấn của công ty ngày hôm nay, và trả lời bạn thông qua email vào trong ngày mai.)

B: I look forward to lớn hearing from you. Thank you so much!

(Tôi mong chờ từ phía ông ạ. Xin cảm ơn vô cùng nhiều!)

Đoạn 2:

A: Good morning. Thank you for coming in for the interview. Can you please introduce yourself and your background in the construction industry?

(Chào buổi sáng. Cảm ơn bạn đang đi đến phỏng vấn. Chúng ta cũng có thể giới thiệu về bạn dạng thân và kinh nghiệm của người tiêu dùng trong ngành xây dừng được không?)

B: Good morning. My name is John Smith. I have a Bachelor’s degree in Civil Engineering và have been working in the construction industry for the past seven years. I’ve been involved in various projects, including residential và commercial buildings.

(Chào buổi sáng. Tôi tên là John Smith. Tôi có bởi cử nhân Kỹ thuật desgin và đã thao tác làm việc trong ngành phát hành trong bảy năm qua. Tôi vẫn tham gia vào các dự án, bao gồm cả dự án công trình nhà ở với thương mại.)

A: That’s impressive. Can you tell us about a challenging project you’ve worked on và how you overcame the challenges?

(Thật ấn tượng. Bạn có thể kể về một dự án công trình khó khăn mà các bạn đã làm và cách bạn vượt qua những thử thách chưa?)

B: Certainly. One of the most challenging projects I worked on was a high-rise building with complex structural requirements. The foundation had to lớn be designed to lớn withstand a high seismic risk in the area. We formed a collaborative team of engineers, architects, and contractors to lớn develop a robust solution that met safety standards while adhering lớn the project’s timeline and budget.

(Chắc chắn rồi. Giữa những dự án trở ngại nhất cơ mà tôi đã làm là một trong tòa nhà cao tầng có yêu cầu cấu tạo phức tạp. Cơ sở phải có phong cách thiết kế để chịu được nguy hại động khu đất cao trong khu vực. Cửa hàng chúng tôi đã ra đời một nhóm ngũ cộng tác bao gồm kỹ sư, phong cách thiết kế sư cùng nhà thầu để cải cách và phát triển một phương án mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu các tiêu chuẩn bình an và tuân hành kế hoạch và chi phí của dự án.)

A: Excellent teamwork. In your experience, how vày you prioritize safety on construction sites?

(Rất xuất sắc. Dựa trên kinh nghiệm tay nghề của bạn, chúng ta làm nuốm nào để ưu tiên an ninh tại các công trường xây dựng?)

B: We conduct regular safety briefings, provide proper training khổng lồ all workers, và ensure that everyone follows safety protocols and wears appropriate personal protective equipment. It’s crucial to lớn create a culture of safety awareness and empower every team thành viên to speak up if they notice any potential hazards.

(Chúng tôi thường tổ chức cuộc họp an ninh định kỳ, hỗ trợ đào tạo phù hợp cho toàn bộ công nhân và đảm bảo an toàn mọi người vâng lệnh các giao thức bình yên và team mũ bảo hộ cá thể thích hợp. Việc tạo thành một văn hóa nhận thức về an ninh và rượu cồn viên phần nhiều thành viên trong nhóm nói lên ví như họ phạt hiện bất kỳ nguy cơ tiềm ẩn nào là khôn xiết quan trọng.)

A: Thank you for your time and thoughtful answers. We will be in touch soon.

(Cảm ơn chúng ta đã dành thời gian và câu vấn đáp thấu hiểu. Shop chúng tôi sẽ liên hệ sớm.)

B: I look forward to lớn hearing from you. Thank you so much! (Tôi mong đợi từ phía ông ạ. Xin cảm ơn khôn cùng nhiều!)

Trên đây, xaydungmh.com đã share đến bạn tên thường gọi chức danh bằng tiếng Anh lĩnh vực xây dựng cùng mẫu mã đoạn hội thoại vấn đáp chuyên ngành bởi tiếng Anh. Hy vọng nội dung bài viết này sẽ giúp bạn gồm thêm tài liệu để luyện tập tiếng Anh từng ngày.

Nếu ai đang tìm kiếm cô giáo tiếng Anh cho người đi có tác dụng để cải thiện kỹ năng giao tiếp, xaydungmh.com đang là người bạn đồng hành đáng tin cậy. Đăng ký để tham khảo các khóa giờ đồng hồ Anh tương xứng với bạn.