Tin tức - Sự kiện Hoạt động đo&#x
E0;n thể Giới thiệu Th&#x
F4;ng tin cần biết Ph&#x
E1;t triển đ&#x
F4; thị Quản l&#x
FD; chất lượng XD Văn bản Thư viện
Tin tức - Sự kiện Hoạt động đo&#x
E0;n thể Th&#x
F4;ng tin cần biết Ph&#x
E1;t triển đ&#x
F4; thị Quản l&#x
FD; chất lượng XD Văn bản
*

*

*

*

*

C&#x
F4;ng bố th&#x
F4;ng tin gi&#x
E1; vật liệu x&#x
E2;y dựng th&#x
E1;ng 4/2024

Sở X&#x
E2;y dựng Đắk Lắk c&#x
F4;ng bố th&#x
F4;ng tin gi&#x
E1; vật liệu x&#x
E2;y dựng th&#x
E1;ng 4/2024 (chưa c&#x
F3; thuế gi&#x
E1; trị gia tăng) để c&#x
E1;c cơ quan, tổ chức, c&#x
E1; nh&#x
E2;n c&#x
F3; li&#x
EA;n quan tiền l&#x
E0;m cơ sở x&#x
E1;c định gi&#x
E1; x&#x
E2;y dựng c&#x
F4;ng tr&#x
EC;nh (c&#x
F3;...

Bạn đang xem: Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2023


C&#x
F4;ng bố th&#x
F4;ng tin gi&#x
E1; vật liệu x&#x
E2;y dựng th&#x
E1;ng 3/2024

Sở X&#x
E2;y dựng Đắk Lắk c&#x
F4;ng bố th&#x
F4;ng tin gi&#x
E1; vật liệu x&#x
E2;y dựng th&#x
E1;ng 3/2024 (chưa c&#x
F3; thuế gi&#x
E1; trị gia tăng) để c&#x
E1;c cơ quan, tổ chức, c&#x
E1; nh&#x
E2;n c&#x
F3; li&#x
EA;n quan tiền l&#x
E0;m cơ sở x&#x
E1;c định gi&#x
E1; x&#x
E2;y dựng c&#x
F4;ng tr&#x
EC;nh (c&#x
F3;...


C&#x
F4;ng bố th&#x
F4;ng tin gi&#x
E1; vật liệu x&#x
E2;y dựng th&#x
E1;ng 02/2024

Sở X&#x
E2;y dựng Đắk Lắk c&#x
F4;ng bố th&#x
F4;ng tin gi&#x
E1; vật liệu x&#x
E2;y dựng th&#x
E1;ng 02/2024 (chưa c&#x
F3; thuế gi&#x
E1; trị gia tăng) để c&#x
E1;c cơ quan, tổ chức, c&#x
E1; nh&#x
E2;n c&#x
F3; li&#x
EA;n quan l&#x
E0;m cơ sở x&#x
E1;c định gi&#x
E1; x&#x
E2;y dựng c&#x
F4;ng tr&#x
EC;nh (c&#x
F3;...


C&#x
F4;ng bố Gi&#x
E1; VLXD th&#x
E1;ng 01-2024

Sở X&#x
E2;y dựng Đắk Lắk c&#x
F4;ng bố th&#x
F4;ng tin gi&#x
E1; vật liệu x&#x
E2;y dựng th&#x
E1;ng 01/2024 (chưa c&#x
F3; thuế gi&#x
E1; trị gia tăng) để c&#x
E1;c cơ quan, tổ chức, c&#x
E1; nh&#x
E2;n c&#x
F3; li&#x
EA;n quan l&#x
E0;m cơ sở x&#x
E1;c định gi&#x
E1; x&#x
E2;y dựng c&#x
F4;ng tr&#x
EC;nh (c&#x
F3;...


C&#x
F4;ng bố th&#x
F4;ng tin gi&#x
E1; vật liệu x&#x
E2;y dựng th&#x
E1;ng 12/2023

Sở X&#x
E2;y dựng Đắk Lắk c&#x
F4;ng bố th&#x
F4;ng tin gi&#x
E1; vật liệu x&#x
E2;y dựng th&#x
E1;ng 12/2023 (chưa c&#x
F3; thuế gi&#x
E1; trị gia tăng) để c&#x
E1;c cơ quan, tổ chức, c&#x
E1; nh&#x
E2;n c&#x
F3; li&#x
EA;n quan lại l&#x
E0;m cơ sở x&#x
E1;c định gi&#x
E1; x&#x
E2;y dựng c&#x
F4;ng tr&#x
EC;nh (c&#x
F3;...


Sở X&#x
E2;y dựng Đắk Lắk c&#x
F4;ng bố th&#x
F4;ng tin gi&#x
E1; vật liệu x&#x
E2;y dựng th&#x
E1;ng 11/2023

Thực hiện c&#x
F4;ng t&#x
E1;c quản l&#x
FD; nh&#x
E0; nước về quản l&#x
FD; chi ph&#x
ED; đầu tư x&#x
E2;y dựng v&#x
E0; vật liệu x&#x
E2;y dựng, Sở X&#x
E2;y dựng Đắk Lắk c&#x
F4;ng bố th&#x
F4;ng tin gi&#x
E1; vật liệu x&#x
E2;y dựng th&#x
E1;ng 11/2023 (chưa c&#x
F3; thuế gi&#x
E1; trị gia tăng)...


C&#x
F4;ng bố Gi&#x
E1; VLXD tr&#x
EA;n địa b&#x
E0;n tỉnh Đắk Lắk Th&#x
E1;ng 10-2023

Thực hiện c&#x
F4;ng t&#x
E1;c quản l&#x
FD; nh&#x
E0; nước về quản l&#x
FD; bỏ ra ph&#x
ED; đầu tư x&#x
E2;y dựng v&#x
E0; vật liệu x&#x
E2;y dựng, Sở X&#x
E2;y dựng Đắk Lắk c&#x
F4;ng bố th&#x
F4;ng tin gi&#x
E1; vật liệu x&#x
E2;y dựng th&#x
E1;ng 10/2023 (chưa c&#x
F3; thuế gi&#x
E1; trị gia tăng)...


Sở X&#x
E2;y dựng Đắk Lắk c&#x
F4;ng bố th&#x
F4;ng tin gi&#x
E1; vật liệu x&#x
E2;y dựng th&#x
E1;ng 9/2023

Sở X&#x
E2;y dựng Đắk Lắk c&#x
F4;ng bố th&#x
F4;ng tin gi&#x
E1; vật liệu x&#x
E2;y dựng th&#x
E1;ng 9/2023 (chưa c&#x
F3; thuế gi&#x
E1; trị gia tăng) để c&#x
E1;c cơ quan, tổ chức, c&#x
E1; nh&#x
E2;n c&#x
F3; li&#x
EA;n quan liêu l&#x
E0;m cơ sở x&#x
E1;c định gi&#x
E1; x&#x
E2;y dựng c&#x
F4;ng tr&#x
EC;nh (c&#x
F3;...

Xem thêm: 9 Tips Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng 9 Bi, Trang Thông Tin Điện Tử Sở Xây Dựng


Sở X&#x
E2;y dựng Đắk Lắk c&#x
F4;ng bố th&#x
F4;ng tin gi&#x
E1; vật liệu x&#x
E2;y dựng th&#x
E1;ng 8/2023

Thực hiện c&#x
F4;ng t&#x
E1;c quản l&#x
FD; nh&#x
E0; nước về quản l&#x
FD; đưa ra ph&#x
ED; đầu tư x&#x
E2;y dựng v&#x
E0; vật liệu x&#x
E2;y dựng, Sở X&#x
E2;y dựng Đắk Lắk c&#x
F4;ng bố th&#x
F4;ng tin gi&#x
E1; vật liệu x&#x
E2;y dựng th&#x
E1;ng 8/2023 (chưa c&#x
F3; thuế gi&#x
E1; trị gia tăng) để...


Sở X&#x
E2;y dựng Đắk Lắk c&#x
F4;ng bố gi&#x
E1; vật liệu x&#x
E2;y dựng th&#x
E1;ng 7/2023

Thực hiện c&#x
F4;ng t&#x
E1;c quản l&#x
FD; nh&#x
E0; nước về quản l&#x
FD; chi ph&#x
ED; đầu tư x&#x
E2;y dựng v&#x
E0; vật liệu x&#x
E2;y dựng, Sở X&#x
E2;y dựng Đắk Lắk c&#x
F4;ng bố gi&#x
E1; vật liệu x&#x
E2;y dựng th&#x
E1;ng 7/2023 (chưa c&#x
F3; thuế gi&#x
E1; trị gia tăng) để c&#x
E1;c cơ...


Sở X&#x
E2;y dựng Đắk Lắk c&#x
F4;ng bố gi&#x
E1; vật liệu x&#x
E2;y dựng th&#x
E1;ng 6/2023

Thực hiện c&#x
F4;ng t&#x
E1;c quản l&#x
FD; nh&#x
E0; nước về quản l&#x
FD; chi ph&#x
ED; đầu tư x&#x
E2;y dựng v&#x
E0; vật liệu x&#x
E2;y dựng, Sở X&#x
E2;y dựng Đắk Lắk c&#x
F4;ng bố gi&#x
E1; vật liệu x&#x
E2;y dựng th&#x
E1;ng 6/2023 (chưa c&#x
F3; thuế gi&#x
E1; trị gia tăng) để c&#x
E1;c cơ...


Cập nhật, bổ sung th&#x
F4;ng tin gi&#x
E1; vật liệu x&#x
E2;y dựng th&#x
E1;ng 5/2023.

Sở X&#x
E2;y dựng Đắk Lắk cập nhật, bổ sung c&#x
F4;ng th&#x
F4;ng tin gi&#x
E1; vật liệu x&#x
E2;y dựng (Chưa c&#x
F3; thuế gi&#x
E1; trị gia tăng) vào C&#x
F4;ng văn số 970/xaydungmh.com-KTVLXD ng&#x
E2;y dựng về việc c&#x
F4;ng bố gi&#x
E1; vật liệu...


L&#x
E0;m r&#x
F5; một số nội dung c&#x
F4;ng bố gi&#x
E1; vật liệu x&#x
E2;y dựng th&#x
E1;ng 5/2023

Ng&#x
E2;y dựng ban h&#x
E0;nh C&#x
F4;ng văn số 970/xaydungmh.com-KTVLXD về việc c&#x
F4;ng bố gi&#x
E1; vật liệu x&#x
E2;y dựng th&#x
E1;ng 5/2023 tr&#x
EA;n địa b&#x
E0;n tỉnh Đắk Lắk. Trong đ&#x
F3;, tại Phụ lục số 2 gi&#x
E1; vật liệu x&#x
E2;y dựng tr&#x
EA;n địa...


Quyết định về việc c&#x
F4;ng bố chỉ số gi&#x
E1; x&#x
E2;y dựng th&#x
E1;ng 5 năm 2023

C&#x
F4;ng bố Tập chỉ số gi&#x
E1; x&#x
E2;y dựng th&#x
E1;ng 5 năm 2023; k&#x
E8;m theo Quyết định n&#x
E0;y để c&#x
E1;c cơ quan, tổ chức, c&#x
E1; nh&#x
E2;n tham khảo, sử dụng v&#x
E0;o việc x&#x
E1;c định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự to&#x
E1;n x&#x
E2;y dựng c&#x
F4;ng tr&#x
EC;nh...


L&#x
E0;m r&#x
F5; một số nội dung c&#x
F4;ng bố gi&#x
E1; vật liệu x&#x
E2;y dựng th&#x
E1;ng 5/2023

Sở X&#x
E2;y dựng nhận được C&#x
F4;ng văn số 876/BQLDAGTNN-KTTĐ ng&#x
E2;y dựng c&#x
F4;ng tr&#x
EC;nh giao th&#x
F4;ng v&#x
E0; n&#x
F4;ng nghiệp ph&#x
E1;t triển n&#x
F4;ng th&#x
F4;n Đắk Lắk về việc đề nghị l&#x
E0;m r&#x
F5; một số nội...


Chiến thắng Điện Bi&#x
EA;n Phủ - Bản anh h&#x
F9;ng ca bất diệt


Tuy&#x
EA;n truyền, quảng b&#x
E1; Asean tr&#x
EA;n địa b&#x
E0;n tỉnh Đắk Lắk gia đoạn 2022 - 2025


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK

Cơ quan nhà quản: Sở thiết kế tỉnh Đắk Lắk

Chịu trọng trách chính:Ông Phạm Văn Lập - người đứng đầu Sở

daklak.gov.vn

© Ghi rõ nguồn Trang tin tức điện tử của Sở Xây dựngtỉnh Đắk Lắk lúc trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Hội sách tỉnh giấc Khánh Hoà năm 2024Khen thưởng 118 bằng hữu và 38 cá nhân có thành tựu xuất sắc đẹp trong trào lưu thi đua năm 2023Khối những Sở làm chủ nhà nước (Khối 2) ký kết giao cầu thi đua
Tăng phông
*
sút font
chào làng chỉ số giá sản xuất tháng 7 năm 2023 trên địa phận tỉnh Khánh Hòa
chào làng giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa mon 7 năm 2023
công bố chỉ số giá thành lập tháng 6 với quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
công bố giá vật tư xây dựng trên địa phận tỉnh Khánh Hòa tháng 6 năm 2023
ra mắt chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
công bố chỉ số giá bán xây dựng tháng bốn năm 2023 trên địa phận tỉnh Khánh Hòa
ra mắt giá vật tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng tư năm 2023
chào làng chỉ số giá tạo quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
chào làng giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa mon 3 năm 2023
chào làng giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa mon 1 cùng tháng 2 năm 2023

*

*

*

*

Chọn link ...Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Khánh Hòa
Báo Khánh Hòa
Công báo tỉnh Khánh Hòa
Đài vạc thanh, vô tuyến Khánh Hòa
Tạp chí Tuyên giáo
Phổ trở nên giáo dục luật pháp Khánh Hòa
Sở thông tin và truyền thông media Khánh Hòa
Tạp chí cộng Sản
Tạp chí kiến tạo Đảng
Việt nam giới Net
Báo Nhân Dân
Báo Thanh Niên
Báo Tuổi Trẻ
Tư liệu - Văn khiếu nại Đảng

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNGTỈNHKHÁNH HÒA

Giấy phép: số18/GP-STTTT vày Sở tin tức và truyền thông media tỉnh Khánh Hòa cung cấp ngày 10tháng 11năm 2023.Người chịu đựng trách nhiệm: trần Văn Châu - phó tổng giám đốc phụ trách Sở xây cất tỉnh Khánh Hòa

*


Khu Liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, phường Xương Huân, tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 0258.3562800 - 0258.3813386Hộp thư: xaydungmh.com