Áp dụng cấp công trình trong làm chủ hoạt động đầu tư xây dựng

Theo đó, cấp dự án công trình được quy đinh tại Thông bốn 06/2021 được áp dụng làm các đại lý để làm chủ các hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng, solo cử như: 

- khẳng định thẩm quyền lúc thẩm định báo cáo nghiên cứu vớt khả thi, chất vấn công tác nghiệm thu trong vượt trình xây dựng và khi kết thúc thi công chế tạo công trình;

- Phân hạng năng lực chuyển động xây dựng của những cá nhân, tổ chức triển khai để cấp chứng từ năng lực, chứng từ hành nghề chuyển động xây dựng;

- xác minh công trình được miễn giấy phép xây dựng;

- làm chủ chi phí đầu tư xây dựng;

- khẳng định công trình phải khởi tạo quy trình bảo trì;

- xác định công trình phải lập chỉ dẫn kỹ thuật riêng;…


BỘ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 06/2021/TT-BXD

Hà Nội, ngày 30 mon 6 năm 2021

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH VỀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG trong QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNGĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ luật pháp Xây dựngngày 18 mon 6 năm 2014; cách thức sửa đổi, bổ sung cập nhật mộtsố điều của vẻ ngoài Xây dựng ngày 17 mon 6 năm 2020;

Căn cứ luật Kiếntrúc ngày 13 mon 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CPngày 26 tháng 01 năm 2021 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể một số câu chữ về quảnlý hóa học lượng, kiến thiết xây dựng và gia hạn công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CPngày 03 mon 3 năm 2021 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể một số nội dung về quảnlý dự án chi tiêu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CPngày 17 mon 7 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của cục Xây dựng;

Theo kiến nghị của viên trưởng viên Giám định nhà nướcvề chất lượng công trình xây dựng;

Bộ trưởng cỗ Xây dựng ban hành Thông tư quy địnhvề phân cấp công trình xây dựng với hướng dẫn áp dụng trong làm chủ hoạt cồn đầutư xây dựng.

Bạn đang xem: Công trình xây dựng cấp iv

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đốitượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tứ này quy định cụ thể về phân cấp cho công trìnhxây dựng cùng hướng dẫn vận dụng cấp công trình xây dựng xây dựng trong quản lý các hoạt độngđầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 5 mức sử dụng Xây dựngnăm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật tại khoản 3 Điều 1 của điều khoản sửa đổi, xẻ sungmột số điều của dụng cụ Xây dựng năm 2020 cùng khoản 2 Điều 3 Nghịđịnh 06/2021/NĐ-CP.

2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng với người quyết định đầu tư,chủ đầu tư, nhà sở hữu, tín đồ quản lý, sử dụng công trình, nhà thầu trong nước,nhà thầu nước ngoài, các cơ quan quản lý nhà nước về chế tạo và các tổ chức,cá nhân không giống có liên quan đến hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng trên giáo khu Việt Nam.

Điều 2. Nguyên tắc xác định cấpcông trình

1. Cấp công trình xây dựng quy định tại Thông bốn này đượcxác định theo các tiêu chí sau:

a) mức độ quan trọng, quy mô công suất: Áp dụng chotừng công trình tự do hoặc một đội nhóm hợp những công trình hoặc một dây chuyền côngnghệ bao gồm nhiều hạng mục thuộc dự án đầu tư chi tiêu xây dựng công trình theo những loạicông trình chế độ tại Phụ lục I Thông bốn này;

b) bài bản kết cấu: Áp dụng mang đến từng công trình độclập nằm trong dự án đầu tư chi tiêu xây dựng dự án công trình theo các loại kết cấu hiện tượng tại
Phụ lục II Thông tứ này.

2. Cấp công trình xây dựng của một côngtrình chủ quyền là cấp cao nhất được xác định theo Phụ lục I và Phụ lục II Thôngtư này. Trường thích hợp công trình độc lập không khí cụ trong Phụ lục I Thông tưnày thì cấp công trình xây dựng được xác định theo biện pháp tại Phụ lục II Thông tứ nàyvà ngược lại.

3. Cấp công trình của một đội hợp các công trình hoặcmột dây chuyền technology gồm nhiều khuôn khổ được xác minh như sau:

a) Trường vừa lòng tổ hợp những công trình hoặc dây chuyềncông nghệ có nhiều khuôn khổ có nguyên tắc trong Phụ lục I Thông tứ này thì cấpcông trình được khẳng định theo Phụ lục I Thông tư này;

b) Trường hòa hợp tổ hợp các công trình hoặc dây chuyềncông nghệ gồm nhiều khuôn khổ không qui định trong Phụ lục I Thông tư này thì cấpcông trình được xác định theo cung cấp của công trình xây dựng chính (thuộc tổ hợp các côngtrình hoặc dây chuyền sản xuất công nghệ) tất cả cấp cao nhất. Cấp của công trình chính xácđịnh theo phương tiện tại khoản 2 Điều này.

4. Cấp công trình của công trình xây dựng hiện hữu được sửachữa, cải tạo, nâng cấp khẳng định như sau:

a) Trường phù hợp sửa chữa, cải tạo, upgrade làm thayđổi những tiêu chí khẳng định cấp công trình quy định tại khoản 1 Điều này thì cấpcông trình của công trình sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp được khẳng định theoquy định trên Điều này;

b) Trường phù hợp khác với pháp luật tại điểm a khoảnnày thì cấp công trình của công trình trước cùng sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấpkhông vắt đổi.

Điều 3. Áp dụng cấp công trìnhtrong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng

1. Cấp công trình xây dựng quy định tại Thông tư này được ápdụng làm cơ sở để quản lý các hoạt động chi tiêu xây dựng sau:

a) xác minh thẩm quyền lúc thẩm định báo cáo nghiêncứu khả thi; thẩm định hoặc có chủ kiến về công nghệ đối với dự án chi tiêu xây dựngsử dụng công nghệ hạn chế bàn giao hoặc dự án đầu tư xây dựng có nguy hại tácđộng xấu đến môi trường có sử dụng technology theo Luật
Chuyển giao công nghệ; thẩm định kiến tạo triển khai sau kiến thiết cơ sở; kiểmtra công tác nghiệm thu sát hoạch trong thừa trình kiến thiết và khi xong xuôi thi công xâydựng công trình;

b) Phân hạng năng lực vận động xây dựng của các tổchức, cá thể để cấp chứng chỉ năng lực, chứng từ hành nghề chuyển động xây dựng;

c) xác định công trình được miễn bản thảo xây dựng;

d) khẳng định công trình phải thi tuyển phương pháp kiếntrúc theo biện pháp tại khoản 2 Điều 17 pháp luật Kiến trúc;

đ) xác minh công trình tất cả yêu cầu phải tạo lập chỉ dẫnkỹ thuật riêng;

e) xác minh công trình có tác động lớn cho antoàn, ích lợi cộng đồng;

g) xác định công trình bao gồm yêu cầu cần bảo hiểmtrách nhiệm nghề nghiệp;

h) khẳng định công trình nên thực hiện nhận xét địnhkỳ về bình an của công trình xây dựng trong quy trình sử dụng;

i) Phân cấp sự cố công trình xây dựng với thẩm quyềngiải quyết sự cố công trình xây dựng;

k) thống trị chi phí chi tiêu xây dựng;

l) khẳng định thời hạn cùng mức tiền bảo hành côngtrình;

m) xác minh công trình phải khởi tạo quy trình bảo trì;

n) những nội dung khác theo lý lẽ của điều khoản vềquản lý đầu tư xây dựng công trình.

2. Áp dụng cấp công trình để làm chủ các hoạt độngđầu tứ xây dựng được qui định tại điểm a khoản 1 Điều này như sau:

a) Trường vừa lòng dự án đầu tư chi tiêu xây dựng chỉ tất cả một côngtrình chủ yếu độc lập: Áp dụng cấp công trình xác định theo vẻ ngoài tại khoản 2 Điều 2 Thông bốn này;

b) Trường đúng theo dự án đầu tư xây dựng gồm nhiều côngtrình chính chủ quyền hoặc được xây đắp theo con đường (gồm nhiều công trình bố tríliên tiếp nhau thành tuyến): Áp dụng cấp cho của công trình xây dựng chính bao gồm cấp cao nhấtxác định được theo lý lẽ tại khoản 2 Điều 2 Thông tứ này;

c) Trường phù hợp dự án chi tiêu xây dựng có tổng hợp cáccông trình bao gồm hoặc dây chuyền công nghệ chính gồm nhiều hạng mục: Áp dụng cấpcông trình xác minh theo pháp luật tại khoản 3 Điều 2 Thông tưnày;

d) Trường hợp dự án đầu tư xây dựng có rất nhiều tổ hợpcác công trình chính, nhiều dây chuyền technology chính hoặc lếu láo hợp: Áp dụng cấpcủa tổ hợp những công trình bao gồm hoặc dây chuyền technology chính gồm cấp cao nhấtxác định được theo lý lẽ tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này.

3. Nguyên tắc vận dụng cấp công trình để quản lý cáchoạt động đầu tư xây dựng được luật từ điểm b đến điểm n khoản 1 Điều nàynhư sau:

a) Trường đúng theo phạm vi thực hiện cho một công trìnhđộc lập thì áp dụng cấp công trình khẳng định theo khoản 2 Điều 2Thông tứ này đối với công trình đó;

b) Trường hợp phạm vi tiến hành cho một số côngtrình trực thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng thì áp dụng cấp công trình xây dựng xác địnhtheo khoản 2 Điều 2 Thông tư này so với từng công trình đượcxét;

c) Trường thích hợp phạm vi thực hiện cho cục bộ một tổhợp những công trình hoặc cục bộ một dây chuyền công nghệ gồm nhiều khuôn khổ thìáp dụng cấp cho công trình xác minh theo biện pháp tại khoản 3 Điều 2Thông tư này. Trường phù hợp dự án chi tiêu xây dựng công trình xây dựng theo tuyến đường thì thựchiện theo luật tại điểm d khoản này;

d) Trường đúng theo phạm vi tiến hành cho một công trình,một số công trình xây dựng hoặc toàn thể các dự án công trình thuộc dự án chi tiêu xây dựng côngtrình theo đường thì áp dụng cấp công trình khẳng định theo khoản2 Điều 2 Thông tứ này so với từng công trình xây dựng thuộc tuyến.

Điều 4. Chế độ về đưa tiếp

1. Cấp công trình thuộc dự án chi tiêu xây dựng vẫn đượcquyết định chi tiêu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thực hành được xác địnhtheo công cụ của luật pháp tại thời khắc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng côngtrình.

2. Ngôi trường hợp công trình có điều chỉnh xây cất xâydựng sau ngày Thông tư này có hiệu lực:

a) bài toán điều chỉnh thi công xây dựng không làm cho thayđổi các tiêu chí xác định cấp công trình quy định trên khoản 1 Điều2 Thông bốn này thì cung cấp của dự án công trình được khẳng định theo chế độ của phápluật tại thời khắc phê chăm sóc dự án đầu tư xây dựng công trình;

b) việc điều chỉnh thiết kế xây dựng làm cầm cố đổicác tiêu chí khẳng định cấp dự án công trình quy định trên khoản 1 Điều2 Thông tứ này thì cấp dự án công trình được khẳng định theo chế độ tại Thông tưnày.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 15tháng 8 năm 2021 và sửa chữa các Thông tứ số 03/2016/TT-BXDngày 10 mon 3 năm năm nhâm thìn của bộ trưởng liên nghành Bộ Xây dựng phép tắc về phân cấp côngtrình xây dừng và hướng dẫn vận dụng trong quản lý hoạt động chi tiêu xây dựng và
Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày thứ 7 tháng 11năm 2019 của cục trưởng cỗ Xây dựng về việc sửa đổi, vấp ngã sung, thay thế sửa chữa một sốquy định tại Thông bốn số 03/2016/TT-BXD.

2. Trong quy trình thực hiện tại nếu bao gồm vướng mắc đềnghị tổ chức, cá nhân gửi chủ kiến về bộ Xây dựng giúp thấy xét, giải quyết./.

khu vực nhận: - Thủ tướng chính phủ (để báo cáo); - những Phó Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ (để báo cáo); - các Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ quan thuộc thiết yếu phủ; - văn phòng công sở Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - Văn phòng trung ương Đảng và những Ban của Đảng; - tand nhân dân về tối cao; - Viện Kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương; - trang web của chính phủ; - công báo (02 bản); - các đơn vị thuộc cỗ Xây dựng; - Cục đánh giá văn bản quy phi pháp luật - bộ Tư pháp; - Sở Xây dựng các tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ương; - Cổng thông tin điện tử của bộ Xây dựng; - Lưu: VT, cục GĐ.

KT. BỘ TRƯỞ
NG THỨ TRƯỞ
NG Lê quang quẻ Hùng

PHỤ LỤC I

PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO MỨC ĐỘ quan liêu TRỌNG HOẶCQUY MÔ CÔNG SUẤT(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộtrưởng cỗ Xây dựng)

Bảng 1.1 Phân cung cấp công trìnhsử dụng mang lại mục đích gia dụng (công trình dân dụng)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.1.1

Công trình giáo dục, đào tạo

1.1.1.1 nhà trẻ, trường mẫu mã giáo, ngôi trường mầm non

Mức độ quan lại trọng

Cấp III với tất cả quy mô

1.1.1.2 Trường đái học

Tổng số học sinh toàn trường

≥ 700

1.1.1.3 trường trung học tập cơ sở, trường trung học phổ thông, ngôi trường phổ thông có rất nhiều cấp học

Tổng số học sinh toàn trường

≥ 1.350

1.1.1.4 trường đại học, trường cao đẳng; trường trung học siêng nghiệp, trường dạy nghề, trường người công nhân kỹ thuật, trường nghiệp vụ

Tổng số sinh viên toàn trường

> 8.000

5.000 ÷ 8.000

1.1.2

Công trình y tế

1.1.2.1 khám đa khoa đa khoa, khám đa khoa chuyên khoa từ trung ương đến địa phương (Bệnh viện trung ương không thấp hơn cung cấp I)

Tổng số giường căn bệnh lưu trú

> 1.000

500 ÷ 1.000

250 ÷

1.1.2.2 Trung trung tâm thí nghiệm an toàn sinh học tập (Cấp độ bình an sinh học khẳng định theo qui định của ngành y tế)

Cấp độ bình yên sinh học (ATSH)

ATSH lever 4

ATSH cấp độ 3

ATSH cấp độ 1 và cấp độ 2

1.1.3

Công trình thể thao

1.1.3.1 sân vận động, sân thi đấu những môn thể thao ngoại trừ trời tất cả khán đài (Sân vận chuyển quốc gia, sảnh thi đấu giang sơn không nhỏ tuổi hơn cấp I)

Sức đựng của khán đài (nghìn chỗ)

> 40

> đôi mươi ÷ 40

5 ÷ 20

1.1.3.2 đơn vị thi đấu, tập luyện các môn thể thao có khán đài (Nhà tranh tài thể thao đất nước không bé dại hơn cấp I)

Sức cất của khán đài (nghìn chỗ)

> 7,5

5 ÷ 7,5

2 ÷

1.1.3.3 sảnh gôn

Số lỗ

≥ 36

18 ÷

1.1.3.4 Bể bơi, sảnh thể thao ngoại trừ trời

Mức độ quan trọng

Đạt chuẩn chỉnh thi đấu thể thao cung cấp quốc gia

Hoạt cồn thể thao phong trào

1.1.4

Công trình văn hóa

1.1.4.1 Trung tâm hội nghị, nhà văn hóa, câu lạc bộ, vũ ngôi trường và các công trình văn hóa truyền thống tập trung đông fan khác (Trung trung tâm hội nghị đất nước không bé dại hơn cung cấp I)

Tổng sức chứa (nghìn người)

> 3

> 1,2 ÷ 3

> 0,3 ÷ 1,2

≤ 0,3

1.1.4.2 bên hát, địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim, rạp xiếc

Tổng sức chứa khán giả (nghìn người)

> 3

> 1,2 ÷ 3

> 0,3 ÷ 1,2

≤ 0,3

1.1.4.3 Bảo tàng, thư viện, triển lãm, bên trưng bày

Mức độ quan lại trọng

Quốc gia

Tỉnh, Ngành

Các trường vừa lòng còn lại

1.1.5

Chợ

Số điểm ghê doanh

> 400

≤ 400

1.1.6

Công trình tôn giáo

Mức độ quan liêu trọng

Cấp III với tất cả quy mô

1.1.7

Trụ sở ban ngành nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - thôn hội

Mức độ quan tiền trọng

Nhà Quốc hội, tủ Chủ tịch, Trụ sở chính phủ, Trụ sở trung ương Đảng; những công trình đặc biệt quan trọng quan trọng khác

Trụ sở thao tác làm việc của thức giấc ủy; HĐND, ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Bộ, Tổng viên và cung cấp tương đương; tandtc nhân dân, Viện kiểm tiếp giáp nhân dân về tối cao, cấp cao

Trụ sở thao tác làm việc của thị trấn ủy; HĐND, ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp Cục, cấp Sở và cấp cho tương đương; tòa án nhân dân, Viện kiểm liền kề nhân cấp tỉnh

Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, ủy ban nhân dân cấp xã; đưa ra cục và cung cấp tương đương; tandtc nhân dân, Viện kiểm sát nhân cấp cho huyện

Ghi chú:

- Công trình gia dụng khác có mục đích sử dụng phùhợp với loại dự án công trình nêu vào Bảng 1.1 thì sử dụng Bảng 1.1 để khẳng định cấptheo mức độ đặc trưng hoặc bài bản công suất.

- xem thêm các ví dụ xác định cấp dự án công trình dân dụngtrong Phụ lục III.

Xem thêm: Review top 25 cửa hàng vật liệu xây dựng quận 3 uy tín nhất, cửa hàng bán vlxd tại quận 3, tphcm

Bảng 1.2 Phân cung cấp công trìnhsử dụng cho mục tiêu sản xuất công nghiệp (công trình công nghiệp)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.2.1

Công trình sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng

1.2.1.1 khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng (đá vôi xi măng, đất sét nung xi măng, phụ gia xi măng, cao lanh, fenspat, đất nung chịu lửa, đất sét trắng, mèo trắng, đôlômit, đá có tác dụng ốp lát, đá vôi làm vôi, đá xây dựng, các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng khác)

a) dự án công trình có sử dụng vật tư nổ

Mức độ quan trọng

Cấp II với mọi quy mô

b) dự án công trình không sử dụng vật tư nổ

TCS (triệu m3 sản phẩm/năm)

≥ 1

1.2.1.2 xí nghiệp sản xuất sản xuất clinker, xi măng

TCS (triệu tấn/năm)

≥ 1

1.2.1.3 Trạm nghiền, trạm phân phối xi măng

TCS (triệu tấn/năm)

≥ 0,3

1.2.1.4 nhà máy sản xuất sản xuất sản phẩm, cấu kiện bê tông thông thường; nhà máy sản xuất gạch men bê tông

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 150

≤ 150

1.2.1.5 xí nghiệp sản xuất sản xuất cấu kiện bê tông ly tâm, cấu khiếu nại bê tông ứng lực trước, tấm tường bê tông trống rỗng đúc sẵn

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 150

30 ÷ 150

1.2.1.6 nhà máy sản xuất sản xuất gạch bê tông nhẹ, tấm tường sử dụng bê tông nhẹ

TCS (nghìn m3 thành phẩm/năm)

> 200

100 ÷ 200

1.2.1.7 nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung nung

TCS (triệu viên gạch QTC/năm)

> 40

20 ÷ 40

1.2.1.8 nhà máy sản xuất sản xuất sản phẩm ốp, lát

a) xí nghiệp sản xuất gạch men gốm ốp lát

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 5

3 ÷ 5

b) xí nghiệp sản xuất sản xuất đá ốp lát nhân tạo

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

c) nhà máy sản xuất sản xuất đá ốp lát tự nhiên

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 0,3

0,1 ÷ 0,3

1.2.1.9 xí nghiệp sản xuất sứ vệ sinh

TCS (triệu sản phẩm/năm)

>1

0,3 ÷ 1

1.2.1.10 nhà máy sản xuất sản xuất kính xây dựng

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

≥ 20

1.2.1.11. Nhà máy sản xuất sản xuất sản phẩm từ kính (kính tôi, kính hộp, kính những lớp...)

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

≥ 0,2

1.2.1.12 xí nghiệp sản xuất sản xuất vôi công nghiệp và các thành phầm sau vôi

TCS (triệu tấn sản phẩm/năm)

> 0,3

0,1 ÷ 0,3

1.2.1.13 xí nghiệp sản xuất vật tư chịu lửa

TCS (nghìn tấn sản phẩm/năm

>10

5 ÷ 10

1.2.1.14 xí nghiệp sản xuất tẩm lợp xi măng cốt sợi

TCS (triệu m2 sản phẩm/năm)

≥0,3

1.2.1.15 xí nghiệp sản xuất xi măng khô

TCS (triệu tấn sản phẩm/năm)

≥0,3

1.2.1.16 xí nghiệp sản xuất sản xuất tấm thạch cao

TCS (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

>20

10 ÷ 20

1.2.2

Công trình luyện kim với cơ khí chế tạo

1.2.2.1 nhà máy luyện kim

a) xí nghiệp luyện kim mầu

TSL (triệu tấn thành phẩm/năm)

> 0,5

0,1 ÷ 0,5

b) xí nghiệp sản xuất luyện, cán thép

TSL (triệu tấn thành phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

1.2.2.2 Khu liên hợp gang thép

Dung tích lò cao (nghìn m3)

> 1

≤ 1

1.2.2.3 đơn vị máy chế tạo máy rượu cồn lực với máy nông nghiệp

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 5

2,5 ÷ 5

1.2.2.4 bên máy sản xuất máy công cụ và sản phẩm công nghệ công nghiệp

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

1.2.2.5 công ty máy chế tạo thiết bị nâng hạ

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 200

≤ 200

1.2.2.6 công ty máy sản xuất máy xây dựng

a) xí nghiệp sản xuất sản xuất, thêm ráp thứ ủi, máy đào, vật dụng xúc

TSL (sản phẩm/năm)

> 250

≤ 250

b) xí nghiệp sản xuất sản xuất, gắn thêm ráp xe cộ lu tĩnh và lu rung

TSL (sản phẩm/năm)

> 130

≤ 130

c) xí nghiệp sản xuất sản xuất, đính ráp cẩu từ hành

TSL (sản phẩm/năm)

> 40

≤ 40

1.2.2.7 đơn vị máy sản xuất thiết bị toàn bộ

TSL (nghìn tấn thiết bị/năm)

> 10

5 ÷ 10

1.2.2.8 nhà máy sản xuất, gắn thêm ráp phương tiện đi lại giao thông

a) xí nghiệp sản xuất sản xuất, gắn ráp ô tô

TSL (nghìn xe năm)

> 10

5 ÷ 10

b) nhà máy sản xuất sản xuất, gắn thêm ráp xe cộ máy

TSL (nghìn xe cộ năm)

> 500

≤ 500

c) nhà máy sản xuất sản xuất, thêm ráp đầu trang bị tàu hỏa

TSL (nghìn đầu máy/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

d) đại lý đóng mới phương tiện đi lại thủy nội địa

Tải trọng của tàu (nghìn DWT)

> 30

10 ÷ 30

5 ÷

đ) các đại lý đóng mới tàu biển

Tải trọng của tàu (nghìn DWT)

> 70

> 40 ÷ 70

> 20 ÷ 40

> 5 ÷ 20

≤ 5

1.2.3

Công trình khai quật mỏ và bào chế khoáng sản

1.2.3.1 Mỏ than hầm lò

TSL (triệu tấn than/năm)

> 1

0,3 ÷ 1

1.2.3.2 Mỏ quặng hầm lò

TSL (triệu tấn quặng/năm)

> 3

1 ÷ 3

1.2.3.3 Mỏ than lộ thiên

TSL (triệu tấn than/năm)

≥ 2

1.2.3.4 Mỏ quặng lộ thiên

TSL (triệu tấn quặng/năm)

≥ 2

1.2.3.5 xí nghiệp sàng tuyển than

TSL (triệu tấn/năm)

> 5

2 ÷ 5

1.2.3.6 nhà máy sản xuất tuyển/làm giàu quặng (bao có cả tuyển chọn quặng bô xít)

TSL (triệu tấn/năm)

> 7

3 ÷ 7

1.2.3.7 dự án công trình sản xuất alumin

Mức độ quan lại trọng

Cấp I với mọi quy mô

1.2.4

Công trình dầu khí

1.2.4.1 Công trình khai quật trên biển khơi (giàn khai thác)

Mức độ quan lại trọng

Cấp I với tất cả quy mô

1.2.4.2 công trình xây dựng lọc dầu

TCS (triệu tấn /năm)

≥ 10

1.2.4.3 dự án công trình chế thay đổi khí

TCS (triệu m3 khí/ngày)

≥ 10

1.2.4.4 công trình sản xuất nguyên liệu sinh học

TCS (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 500

200 ÷ 500

1.2.4.5 Kho xăng dầu

Tổng khoảng không chứa (nghìn m3)

>100

5 ÷ 100

0,21 ÷

1.2.4.6 Kho chứa khí hóa lỏng, trạm tách nạp khí hóa lỏng

Tổng diện tích chứa (nghìn m3)

> 100

5 ÷ 100

1.2.5

Công trình năng lượng

1.2.5.1 dự án công trình nhiệt điện

TCS (MW)

> 2.000

600 ÷ 2.000

50 ÷

1.2.5.2 công trình điện hạt nhân

Mức độ quan lại trọng

Cấp quan trọng đặc biệt với gần như quy mô

1.2.5.3 dự án công trình thủy điện

a) công ty máy

Tổng năng suất lắp vật dụng (MW)

> 1.000

> 50 ÷ 1.000

> 30 ÷ 50

≤ 30

b) hồ nước chứa

Dung tích hồ cất nước ứng cùng với mực nước dâng bình thường (triệu m3)

> 1.000

> 200 ÷ 1.000

> trăng tròn ÷ 200

≥ 3 ÷ 20

c) Đập dâng nước

(Quy mô và đặc điểm của đập)

Đập vật tư đất, đất - đá tất cả chiều cao lớn số 1 (m)

A

> 100

> 70 ÷ 100

> 25 ÷ 70

>10 ÷ 25

≤ 10

B

> 35 ÷ 75

> 15 ÷ 35

> 8 ÷ 15

≤ 8

C

> 15 ÷ 25

> 5 ÷ 15

≤ 5

Đập bê tông, bê tông cốt thép có chiều cao lớn nhất (m)

A

> 100

> 60 ÷ 100

> 25 ÷ 60

> 10 ÷ 25

≤ 10

B

> 25 ÷ 50

> 10 ÷ 25

> 5 ÷ 10

≤ 5

C

> 10 ÷ 20

> 5 ÷ 10

≤ 5

Ghi chú:

1. Cung cấp của công trình thủy năng lượng điện là cấp tối đa xác định được theo các tiêu chuẩn phân cấp cho Nhà máy, Hồ cất nước với Đập dâng nước (trong đó A, B, C là team địa hóa học nền điển hình: nhóm A nền là đá; đội B nền là khu đất cát, khu đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng; nhóm C nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo).

Riêng đối với công trình thủy điện tích năng: Sau khi xác minh được cung cấp theo cách thức của mục này thì hạ xuống một cung cấp nhưng không nhỏ tuổi hơn cấp cho III trong rất nhiều trường hợp.

2. Cấp công trình của những công trình trên “Tuyến năng lượng” như cửa nhận nước, Đường dẫn (kênh, cống, đường hầm), Tháp điều áp, Đường ống áp lực, Kênh xả hoặc Hầm xả nước, ... được xác định theo cấp của phòng máy thủy điện mức sử dụng tại điểm a mục 1.2.5.3.

3. Cung cấp công trình của những công trình bên trên “Tuyến đầu mối” như Đập dâng nước, Tràn xả mặt, Tràn xả sâu, Tràn sự cố, dự án công trình lấy nước khác, ... được xác định theo cấp cho của Đập dưng nước luật tại điểm c mục 1.2.5.3.

4. Những công trình tương quan khác như Nhà làm chủ vận hành, Tường rào, Đường giao thông, ... Trong dự án xây dựng công trình thủy năng lượng điện được xác minh cấp công trình tương ứng cùng với loại công trình xây dựng theo lý giải trong Thông tứ này.

1.2.5.4 công trình xây dựng điện gió

TCS (MW)

≥ 50

> 15 ÷

> 3 ÷ 15

≤ 3

1.2.5.5 công trình xây dựng điện phương diện trời

TCS (MW)

≥ 50

> 15 ÷

> 3 ÷ 15

≤ 3

1.2.5.6 công trình điện địa nhiệt

TCS (MW)

> 10

5 ÷ 10

1.2.5.7 công trình điện thủy triều

TCS (MW)

> 50

30 ÷ 50

1.2.5.8 dự án công trình điện rác

TCS (MW)

> 70

> 15 ÷ 70

5 ÷ 15

1.2.5.9 công trình xây dựng điện sinh khối

TCS (MW)

> 30

10 ÷ 30

1.2.5.10 dự án công trình điện khí biogas

TCS (MW)

> 15

5 ÷ 15

1.2.5.11 Đường dây và trạm đổi thay áp

Điện áp (k
V)

≥ 500

220

110

> 35 ÷

≤ 35

1.2.5.12 cửa ngõ hàng/Trạm kinh doanh nhỏ xăng, dầu, khí hóa lỏng; trạm cấp/sạc điện, pin điện.

Mức độ quan trọng

Cấp III với mọi quy mô

1.2.6

Công trình hóa chất

1.2.6.1 công trình xây dựng sản xuất thành phầm phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật

a) công trình xây dựng sản xuất phân bón đơn, phức tạp (có bội nghịch ứng hóa học, gồm những: Urê, DAP, MAP, SA, NPK phức hợp, supe lân, ...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 50

10 ÷

b) công trình sản xuất phân bón không giống (trộn, hỗn hợp, phương pháp nhiệt, vi sinh... - không phát sinh những phản ứng hóa học)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 300

100 ÷

c) công trình xây dựng sản xuất, trạm chiết nạp, san chiết đóng gói sản phẩm hóa chất bảo vệ thực vật

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 15

10 ÷ 15

1.2.6.2 công trình sản xuất sản phẩm hóa chất cơ bản, hóa dầu, hóa dược, hóa mỹ phẩm và hóa chất khác

a) công trình xây dựng sản xuất hóa chất cơ bản (axít, kiềm, clo...), hóa chất nguy nan độc hại, hóa chất vô cơ, hữu cơ, hóa chất công nghiệp khác (bao gồm hóa chất tinh khiết, muối, dung dịch tuyển quặng apatit...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 10

b) công trình xây dựng sản xuất, kho trạm chiết nạp sản phẩm hóa dầu (nguyên liệu nhựa PP, PE, PVC, PS, ABS, PET, SV, sợi, DOP, SM, VCM, Polystyren, PTA, MEG, BTX, cao su tổng hợp và các thành phầm khác)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 50

c) dự án công trình sản xuất thành phầm hóa được (chiết xuất, tinh luyện hoạt chất vạn vật thiên nhiên và tổng vừa lòng từ hóa chất)

Ghi chú: Không bao gồm công trình sản xuất thuốc cùng vật tứ y tế: sơ chế, bào chế, sản xuất thuốc đông y

Mức độ quan liêu trọng

Cấp I với tất cả quy mô

d) công trình xây dựng sản xuất các sản phẩm tẩy rửa, hóa mỹ phẩm (kem giặt, bột giặt, nước rửa rửa, xà phòng giặt; dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng, xà chống tắm, ...)

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 15

10 ÷

1.2.6.3 công trình sản xuất thành phầm nguồn điện hóa học

a) công trình xây dựng sản xuất pin sạc hóa học

TSL (triệu viên/năm)

> 250

150 ÷ 250

b) công trình xây dựng sản xuất, tái chế ắc quy

TSL (nghìn k
Wh/năm)

> 300

100 ÷ 300

c) công trình sản xuất que hàn

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 3

1.2.6.4 công trình xây dựng sản xuất, kho trạm phân tách nạp nội công nghiệp (O2, N2, Ar, CO, CO2, He, H2, Xe, CH4, C2H2 và những khí công nghiệp khác)

a) công trình xây dựng sản xuất khí công nghiệp

TSL (nghìn m3 khí/h)

> 15

8,5 ÷ 15

b) Kho trạm tách nạp chưởng lực nghiệp

Sức chứa lớn số 1 (tấn)

≥ 100

1.2.6.5 công trình xây dựng sản xuất thành phầm cao su

a) dự án công trình sản xuất săm, lốp ô lô, sản phẩm kéo

TSL (triệu chiếc/năm)

> 1

0,5 ÷ 1

b) dự án công trình sản xuất săm, lốp xe mô tô, xe cộ đạp

TSL (triệu chiếc/năm)

> 5

1 ÷ 5

c) dự án công trình sản xuất băng tải

TSL (nghìn mét vuông sản phẩm/năm)

> 500

200 ÷ 500

d) công trình xây dựng sản xuất cao su đặc kỹ thuật

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 1.5

0,5 ÷ 1,5

1.2.6.6 công trình xây dựng sản xuất sơn, mực in

a) công trình sản xuất sơn

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 100

> trăng tròn ÷ 100

10 ÷ 20

b) công trình xây dựng sản xuất mực in

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 20

5 ÷ 20

1.2.6.7 công trình tuyển quặng apatit

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

≥ 100

1.2.6.8 dự án công trình sản xuất, chứa vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ

a) công trình xây dựng sản xuất vật tư nố công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Mức độ quan liêu trọng

Cấp đặc biệt với đa số quy mô

b) Kho chứa vật tư nổ công nghiệp

Kho hầm lò, kho ngầm

Mức độ quan liêu trọng

Cấp I với mọi quy mô

Kho cố định và thắt chặt nổi và nửa ngầm

Sức cất (tấn)

> 10

≤ 10

Kho lưu động

Mức độ quan trọng

Cấp II với tất cả quy mô

c) Kho đựng tiền hóa học thuốc nổ

Kho hầm lò, kho ngầm

Mức độ quan tiền trọng

Cấp I với đa số quy mô

Kho thắt chặt và cố định nổi cùng nửa ngầm

Sức đựng (tấn)

> 50

≤ 50

Kho lưu giữ động

Mức độ quan tiền trọng

Cấp II với mọi quy mô

1.2.7

Công trình công nghiệp nhẹ

1.2.7.1 Công nghiệp thực phẩm

a) nhà máy sữa

TSL (triệu lít/năm)

> 100

30 ÷ 100

b) nhà máy sản xuất sản xuất bánh kẹo, mỳ ăn liền

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 25

5÷25

c) xí nghiệp sản xuất dầu ăn, hương liệu

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 150

50 ÷150

d) xí nghiệp sản xuất rượu, bia, nước đái khát

TSL (triệu lít/năm)

> 100

25 ÷ 100

1.2.7.2 Công nghiệp tiêu dùng

a) xí nghiệp xơ sợi

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 75

30 ÷ 75

b) nhà máy dệt

TSL (triệu m2 sản phẩm/năm)

> 25

5 ÷ 25

c) xí nghiệp in, nhuộm (ngành dệt, may)

TSL (triệu mét vuông sản phẩm/năm)

> 35

10 ÷ 35

d) xí nghiệp sản xuất các thành phầm may

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 10

2 ÷ 10

đ) xí nghiệp sản xuất thuộc domain authority và chế tạo các thành phầm từ da

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 12

1 ÷ 12

e) nhà máy sản xuất sản xuất các thành phầm nhựa

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 15

2 ÷ 15

g) xí nghiệp sản xuất sản xuất đồ vật sành sứ, thủy tinh

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 25

3 ÷ 25

h) nhà máy bột giấy cùng giấy

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 100

60 ÷ 100

i) xí nghiệp sản xuất sản xuất thuốc lá

TSL (triệu bao dung dịch lá/năm)

> 200

50 ÷ 200

k) xí nghiệp sản xuất/lắp ráp điện tử (ti vi, máy tính xách tay và sản phẩm tương đương), năng lượng điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh và thành phầm tương đương)

TSL (nghìn sản phẩm/năm)

> 300

100 ÷ 300

l) bên máy chế tạo linh kiện, phụ tùng thông tin và điện tử (mạch in điện tử, IC và thành phầm tương đương)

TSL (triệu sản phẩm/năm)

> 400

300 ÷ 400

m) xí nghiệp in tiền

Mức độ quan lại trọng

Cấp quan trọng với mọi quy mô

1.2.7.3 Công nghiệp chế tao nông, thủy với hải sản

a) nhà máy sản xuất chế thay đổi thủy, hải sản

TSL (tấn nguyên liệu/ngày)

> 300

100 ÷ 300

b) nhà máy chế biến đổi đồ hộp

TSL (tấn nguyên liệu/ngày)

≥ 100

c) xí nghiệp sản xuất xay xát, vệ sinh bóng gạo

TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)

> 200

100 ÷ 200

1 ÷

Ghichú:

- công trình xây dựng công nghiệp khác cómục đích sử dụng cân xứng với loại công trình xây dựng nêu vào Bảng 1.2 thì thực hiện Bảng1.2 để xác minh cấp theo nấc độ quan trọng hoặc bài bản công suất.

- những chữ viết tắt vào Bảng1.2: TCS là Tổng công suất; TSL là Tổng sản lượng - Tổng năng suất (hoặc Tổng sảnlượng) được xem cho tổng thể các dây chuyền technology thuộc dự án: QTC là quytiêu chuẩn.

- tìm hiểu thêm các ví dụ xác minh cấpcông trình công nghiệp vào Phụ lục III.

Bảng 1.3Phân cấp công trình cung cấp cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật (công trình hạ tầngkỹ thuật)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.3.1

Công trình cung cấp nước

1.3.1.1 xí nghiệp sản xuất nước, công trình xử lý nước sạch (bao có cả công trình xử lý bùn cặn)

TCS (nghìn m3/ngày đêm)

≥ 30

10 ÷

1.3.1.2 Trạm bơm nước thô, nước sạch mát hoặc tăng áp (bao gồm cả bể chứa nước giả dụ có)

TCS (nghìn m3/ngày đêm )

≥ 40

12 ÷

1.3.2

Công trình bay nước

1.3.2.1 hồ điều hòa

Diện tích (ha)

≥ 20

15 ÷

1 ÷

1.3.2.2 Trạm bơm nước mưa (bao tất cả cả bể cất nước nếu có)

TCS (m3/s)

≥ 25

10 ÷

1.3.2.3 công trình xây dựng xử lý nước thải

TCS (nghìn m3/ngày đêm)

≥ 20

10 ÷

1.3.2.4 Trạm bơm nước thải (bao gồm cả bể chứa nước trường hợp có)

TCS (m3/h)

≥ 1.200

700 ÷

1.3.2.5 công trình xây dựng xử lý bùn

TCS (m3/ngày đêm)

≥ 1.000

200 ÷

1.3.3

Công trình cách xử trí chất thải rắn (CTR)

1.3.3.1 đại lý xử lý CTR thông thường

a) Trạm trung chuyển

TCS (tấn/ngày đêm)

≥ 500

200 ÷

100 ÷

b) cơ sở xử lý CTR

TCS (tấn/ngày đêm)

≥ 500

200 ÷

50 ÷

1.3.3.2 cửa hàng xử lý CTR nguy hại

TCS (tấn/ngày đêm)

> 100

20 ÷ 100

1.3.4

Công viên cây xanh

Diện tích (ha)

> 20

10 ÷ 20

5 ÷

1.3.5

Nghĩa trang

Nghĩa trang Quốc gia: cung cấp I với mọi quy mô.

Diện tích (ha)

> 60

30 ÷ 60

10 ÷

1.3.6

Nhà tang lễ

Mức độ quan liêu trọng

Nhà tang lễ Quốc gia: cấp cho I; các trường phù hợp khác: cấp cho II.

1.3.7

Cơ Sở hỏa táng

Mức độ quan tiền trọng

Cấp II với đa số quy mô.

1.3.8

Nhà để xe ô tô; sân kho bãi để xe, thứ móc, thiết bị

1.3.8.1 Nhà để xe xe hơi ngầm*

Số nơi để xe ô tô

≥ 500

300 ÷

1.3.8.2 Nhà nhằm xe xe hơi nổi*

≥ 1.000

500 ÷

100 ÷

1.3.8.3 Sân bãi để xe, vật dụng móc, máy (không gồm mái che)

Tổng diện tích s (ha)

> 2,5

≤ 2,5

1.3.9

Đường cấp cho truyền dấu hiệu viễn thông

Mức độ quan tiền trọng

Liên quốc gia

Liên tỉnh

Nội tỉnh

Ghi chú:

- công trình xây dựng hạ tầng nghệ thuật kháccó mục đích sử dụng phù hợp với loại dự án công trình nêu trong Bảng 1.3 thì sử dụng
Bảng 1.3 để khẳng định cấp theo nút độ đặc biệt hoặc bài bản công suất.

- những chữ viết tắt trong Bảng 1.3:TCS là Tổng năng suất tính cho toàn cục các dây chuyền công nghệ thuộc dự án.

- (*): Đối với Nhà để xe ô tôthì nơi để xe ô tô được xét cho ô tô chở bạn đến 9 nơi hoặc xe xe hơi tải dưới3.500 kg. Trường hòa hợp Nhà để xe láo lếu hợp bao gồm xe ô tô và xe mô tô (xe thêm máy)thì quy thay đổi 6 vị trí để xe mô tô (xe gắn thêm máy) tương đương với cùng một chỗ nhằm xe ô tô.

- tìm hiểu thêm các ví dụ xác minh cấpcông trình hạ tầng chuyên môn trong Phụ lục III.

Bảng 1.4Phân cấp cho công trình giao hàng giao thông vận tải đường bộ (công trình giao thông)

STT

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1.4.1

Công trình mặt đường bộ

1.4.1.1 Đường xe hơi cao tốc

Tốc độ thiết kế (km/h)

> 100

100

80; 60

1.4.1.2 Đường ô tô

Lưu lượng (nghìn xe quy đổi/ngày đêm)

hoặc

Tốc độ kiến thiết (km/h)

> 30

hoặc

> 100

10 ÷ 30

hoặc

100

3 ÷

hoặc

80

0,5 ÷

hoặc

60

hoặc

1.4.1.3 Đường trong đô thị:

- khẳng định cấp công trình theo toàn bộ các tiêu chuẩn phân cấp, lấy cấp cao nhất xác định được làm cấp công trình.

- Đối với con đường trong đô thị bao gồm tổng chiều lâu năm ≤ 1.000 m: Sau khi xác định cấp công trình theo Bảng này thì hạ xuống một cấp cho nhưng ko thấp hơn cung cấp l
V

- Đường trên cao trong city xét theo các tiêu chuẩn tại Bảng này cùng quy mô kết cấu trên mục 2.5.1 Bảng 2 Phụ lục II

a) Số làn xe

≥ 8

6

2; 4

1

b) Tốc độ thiết kế (km/h)

≥ 80

60

50

40

20 ÷ 30

1.4.1.4 nút giao thông (đồng mức, không giống mức)

Lưu lượng xe xây cất quy đổi (nghìn xe/ngày đêm)

≥ 30

10 ÷

3